Suoritus- ja arviointiohjeet

Lukion oppimäärä ja sen suorittaminen

Kokonaiskurssimääräsi on oltava vähintään 75 kurssia. Sinun täytyy olla suorittanut hyväksytysti kaikki opinto-ohjelmaasi kuuluvat oppimäärät, eikä sinulla saa olla K:lla merkittyjä suorituksia. Hyväksytyt oppimäärät saattavat sisältää myös nelosia (4), mutta niiden määrä ei saa ylittää 1/3 yhdessä aineessa suoritetuista kursseista.

Kurssivalinnat tehdään määräaikaan mennessä Wilmassa. Kurssitarjottimen käytössä sinua opastavat ryhmänohjaaja ja opo. Saat avuksesi myös paperiversion, josta löydät helpommin itsellesi sopivat kurssit.

Kurssitarjotin suunnitellaan niin, että kurssit tarjotaan mielekkäässä järjestyksessä. Pääsääntöisesti on järkevää suorittaa kurssit numerojärjestyksessä. Kurssille ilmoittautumiselle ei ole esteenä edellisestä kurssista saatu hylätty tai kesken oleva kurssi. Saadakseen oppiaineesta päättöarvosanan, tulee opiskelijan suorittaa oppiaineen kursseista vähintään 2/3 hyväksytysti. Tämä tarkistetaan opiskelun päättövaiheessa.

Itsenäinen opiskelu ja oppituntien ulkopuolella tarjottavat kurssit

Aineen opettaja voi myöntää luvan kurssin suorittamiseen itsenäisesti opiskellen. Itseopiskelusta tulee aina sopia etukäteen kirjallisesti kurssista vastaavan opettajan kanssa. Itsenäinen opiskelu tarkoittaa kurssin tai sen osan opiskelua ilman lähiopetusta. Jos opiskelee itsenäisesti, vaaditaan taidoista yhtä laaja näyttö kuin tuntiopetukseen osallistuvilta. Itsenäinen opiskelu ei ole kustannussyistä mahdollista, jos kurssi on meneillään ja opiskelija voi sille osallistua. Jaksoarvioinnissa tentittävä kurssi näkyy T-merkinnällä, kunnes kurssi on suoritettu. Tällaiset kurssit on suoritettava loppuun sovitussa aikataulussa. Kurssi tulee suorittaa hyväksytysti.

Kursseja voi suorittaa myös oppituntien ulkopuolella. Nämä kurssit näkyvät kurssitarjottimella 1. jaksossa. Tällaisia kursseja ovat esim. kuvataiteen, liikunnan ja musiikin lukiodiplomit sekä työelämä- ja yrittäjyys-opintokokonaisuus.

Muissa oppilaitoksessa suoritetut kurssit

Muissa oppilaitoksissa tai muuten suoritettujen kurssien korvaavuudesta tulee sopia etukäteen. Korvaavuudesta päättävät rehtori ja aineenopettaja yhdessä. Muussa oppilaitoksessa suoritetut hyväksi luettavat kurssit ovat ensisijaisesti soveltavia kursseja. Rehtori voi lukea lukiolain 27 §:n nojalla hyväksi opinnot, jotka on suoritettu jossakin toisessa peruskoulun jälkeisessä oppilaitoksessa, kuten lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa ja musiikkiopistolla. Tällaisia opintoja voi olla jopa 20 soveltavaa kurssia.

Arviointi

Arvioinnin tehtävä on antaa opiskelijalle palautetta opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista. Arvioinnin perusteena ovat opetussuunnitelmassa määritellyt tavoitteet, jotka selvitetään opiskelijalle kunkin kurssin alussa. On tärkeää, että opiskelija arvioi itse edistymistään ja kykenee itsearvioinnin ja opettajan palautteen perusteella tarkentamaan tavoitteitaan ja työskentelytapojaan.

Kurssin arviointi

Kurssin alussa opettaja sopii ryhmänsä kanssa arvioinnin periaatteet. Normaalisti kurssin arviointi perustuu kirjallisiin kokeisiin, jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan tuotosten arviointiin. Aktiivinen läsnäolo ja opetukseen osallistuminen ovat osa kurssisuoritusta. Jos jatkuva havainnointi on esimerkiksi poissaolojen tai palauttamattomien tehtävien vuoksi puutteellista, sovitaan opettajan ja opiskelijan kesken, miten puuttuva näyttö korvataan. Tällöin saa merkinnän K, jonka opettaja muuttaa arvosanaksi, kun näytöt on annettu.

Kurssi arvioidaan joko numeroin tai hyväksytty/hylätty -periaatteella. Arvionititapa on mainittu opetussuunnitelmassa. Ellei mainintaa ole, arviointi tapahtuu numeroin. Numeroarviointi tapahtuu lukioasetuksen määräämin numeroin 4 (hylätty), 5 (välttävä), 6 (kohtalainen), 7 (tyydyttävä), 8 (hyvä), 9 (kiitettävä) ja 10 (erinomainen). Suoristusmerkinnällä S voidaan arvioida soveltavia kursseja.

Kurssit arvioidaan toisistaan riippumatta. Jokaisen jakson lopuksi opiskelijat saavat arvioinnin jakson aikana päättyneistä kursseista. Arvioinnin voi katsoa Wilmasta. Merkintä K tarkoittaa kesken olevaa kurssia, ja se on täydennettävä seuraavan jakson aikana. Merkintä T tarkoittaa opettajan kanssa sovittua tenttimällä suoritettavaa kurssia.

Jos saa kurssista hylätyn arvosanan (4) tai K:n, on opiskelijalla oikeus kerran osallistua kurssin uusintakuulusteluun. Hylätty kurssi on uusittava viimeistään hylätyn arvosanan saamista seuraavan neljän uusintakuulustelukerran aikana. Jos sen jälkeen haluaa tai täytyy korottaa hylättyä tai arvioimatta jäänyttä kurssi, on se käytävä uudelleen. Erityisestä syystä rehtori voi antaa luvan hylätyn kurssin uusimiseen toisen kerran.

Oppiaineen arviointi

Oppiaineen arvosana määräytyy sen pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien keskiarvona. Vähintään 2/3 opinto-ohjelman mukaista pakollisista ja syventävistä kursseista on suoritettava hyväksytysti.

Lukioasetuksen määrittämin numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin. Suoritusmerkinnän voi saada myös valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia.

Poissaolot

Kurssin alussa opettaja sopii ryhmän kanssa kurssin arvostelun perusteet. Kurssi voidaan jättää arvostelematta, jos olet niin vähän läsnä, ettei oppimistuloksiasi voida arvioida luotettavasti. Opettaja ilmoittaa, milloin kurssia ei voida arvostella. Jos jostakin syystä ei kurssiarvosanaa voida antaa kurssin päättyessä (arvostelu=K), on puuttuvat näytöt annettava opettajalle seuraavan jakson aikana. Jollei näin tehdä, on kurssi käytävä kokonaisuudessaan uudelleen. Katso ohje Wilman tiedotteista. Poissaolojen merkintä ja seuranta hoidetaan Wilmassa.

Tärkeitä asioita poissaoloista
Lukiolain (30§) mukaan opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta.

Etukäteisluvan poissaoloihin voi antaa:
1. aineenopettaja oman aineensa tunneista,
2. ryhmänohjaaja korkeintaan 3 päiväksi,
3. rehtori sitä pidemmäksi ajaksi (kirjallinen anomus).
 
  • Opiskelija pyytää luvan poissaoloon aina etukäteen, ja äkillisissä sairastapauksissa tulee asiasta ilmoittaa mahdollisimman pian. Koulu ei hyväksy jälkikäteen selityksiä poissaoloista, joihin opiskelija olisi voinut kysyä luvan etukäteen.
  • Jokainen poissaolo tulee selvittää. Alaikäisen opiskelijan huoltajan on selvitettävä poissaolon syy Wilmaan.
  • Koepäivän poissaolo pitää ilmoittaa kyseisen aineen opettajalle ennen klo 11, jotta voi saada uusintaoikeuden.
  • Jos poissaoloja on enemmän kuin 6h/kurssi, kurssia ei arvioida.
  • Kurssiohjelman mukaiset tehtävät on tehtävä poissaoloista huolimatta. Kurssin arvioiva opettaja hyväksyy ne.

Vilppi

Vilppi kurssilla mitätöi kurssin.

Kursseilla tehtävien töiden tulee olla opiskelijan itse tekemiä. Arvioitavilla töillä mitataan opiskelijan osaamista. Opettaja kertoo, mitä apuvälineitä ja ohjelmia kussakin työssä saa käyttää. Plagioinnista tai muusta muusta vilpistä seuraa koko kurssin hylkääminen.
Joissakin koulutöissä, esim. tutkielmissa ja esitelmissä tarvitaan tietolähteitä ja niihin viittaaminen tulee hallita. Nyrkkisääntönä on se, että aina kun käytetään jonkun toisen ajatuksia tai kuvia, sen täytyy tulla yksiselitteisesti ilmi tekstistä tai puhe-esityksestä. Opettaja antaa tarkempia ohjeita omaa kurssiaan varten.