Ympäristönsuojelun ohjeet ja lomakkeet

Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan tarvitaan lupa. Luvanvaraiset toiminnot on määritelty ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteessä 1. Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) määrittelee käsitteleekö luvan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen vai aluehallintovirasto. Jos lupa tarvitaan sekä vesilain että ympäristönsuojelulain mukaan, asian käsittelee ja päätöksen tekee aluehallintovirasto. 

Lisätietoa, hakemuslomakkeet ja ohjeet luvan hakemiseen löytyvät ympäristöhallinnon sivuilta (ympäristölupa).

Yleinen ilmoitusmenettely

Ilmoitusmenettely perustuu ympäristönsuojelulain 115 a §:än. Se on ympäristölupamenettelyn kaltainen kevennetty menettely toiminnoille, joiden ympäristövaikutukset katsotaan vähäisiksi. Ilmoituksenvaraiset toiminnat löytyvät ympäristönsuojelulain liitteestä 4. Näihin lukeutuvat muun muassa suurin osa eläinsuojista sekä ampumaradoista. 

Lisätietoa, ilmoituslomakkeet ja ohjeet ilmoituksen tekemiseen löytyvät ympäristöhallinnon sivuilta (yleinen ilmoitusmenettely).

Rekisteröintimenettely

Rekisteröinti on kirjaamistoimenpide, ja toiminnan valvonta perustuu toimialaa koskevan valtioneuvoston asetuksen noudattamiseen. Rekisteröintimenettelyssä ei tehdä hallinnollista päätöstä tai anneta määräyksiä. 

Rekisteröitäviä toimintoja ovat ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) liitteen 2 mukaiset toiminnot:

  • polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiatuotantolaitokset
  • nestemäisten polttoaineiden jakeluasemat
  • asfalttiasemat
  • kemialliset pesulat
  • orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat
  • kiinteät betoniasemat
  • betonituotetehtaat

Lisätietoa, ilmoituslomakkeet ja ohjeet ilmoituksen tekemiseen löytyvät ympäristöhallinnon sivuilta (rekisteröintimenettely).

Maa-aineslupa

Maa-ainesten ottaminen muuhun kuin omaan kotitarvekäyttöön vaatii maa-aineslain mukaisen luvan. Lupaa haetaan hakemuslomakkeella ja mukaan liitettävällä ottamissuunnitelmalla. Lupa ainesten ottamiseen myönnetään määräajaksi, kuitenkin enintään kymmeneksi vuodeksi. Maa-ainesten otto voi edellyttää myös muita lupia, kuten ympäristöluvan tai vesilain mukaisen luvan. Laajoissa hankkeissa sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA).

Lisätietoa, lomakkeet ja ohjeet luvan hakemiseen löytyvät ympäristöhallinnon sivuilta (maa-aineslupa).

Meluilmoitus

Tilapäisistä, erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavista tapahtumista ja työvaiheista on tehtävä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä esimerkiksi kertaluonteisesta louhinnasta ja kivenmurskauksesta. Tilapäisiä tapahtumia, joista on tehtävä ilmoitus, ovat ulkoilmakonsertit, moottoriurheilukilpailut ja muut suuret yleisötapahtumat, joista saattaa aiheutua meluhaittoja. Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä eräät toiminnot on rajattu ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle. 

Meluilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen tapahtuman tai työn aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vrk ennen tätä ajankohtaa.

Lisätietoa, lomakkeet ja ohjeet ilmoituksen tekemiseen löytyvät ympäristöhallinnon sivuilta (meluilmoitus).

Maastoliikennelain mukaiset luvat

Maasto- ja vesiliikennelain mukaan maastossa tai vesialueella moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla alueella tarvitaan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Lupa tarvitaan myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja ympäristölle. 

Linkkejä:

Taksat:

 

Yhteystiedot:
ymparisto@oulainen.fi

Ympäristötarkastaja (Sonja Hautala)
tavoitettavissa maanantaina ja tiistaina
p. 044 4793233