Kuulutukset

Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

Oulaisten kaupungin lakimääräiset kuulutukset ja ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne sähköisellä ilmoitustaululla kaupungin www-sivuilla Kuulutus-sovelluksessa sekä tarpeen mukaan myös kaupungintalon virallisella ilmoitustaululla

Työpaikka- ja viranhakuilmoitukset julkaistaan Kuntarekryssä. Hallintokunnat päättävät itse harkintansa mukaan, julkaisevatko he ko. ilmoitukset myös muulla tavoin.