Kaavoitus ja maankäyttö

Tekninen keskus vastaa Oulaisten kaupungissa tehtävästä yleis- ja asemakaavojen sekä muiden maankäyttösuunnitelmien laadinnasta, konsulttityönä tehtävien suunnitelmien valvonnasta sekä kaupunkirakenteen, kaupunkikuvan ja kaupunkiympäristön kehittämisestä. Kaavoitusta ohjaavat maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL), maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA), valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja maakuntakaava.  

Tekninen keskus hoitaa valmisteltavien ja vahvistettujen kaavojen sisältöä koskevan asiakaspalvelun, osallisten yhteydenotot kaavojen valmisteluvaiheessa sekä kuntalaisten tarvitsemat kaavalliset selvitykset. Työhön kuuluu lisäksi lausuntojen antaminen suunnittelutarvealueratkaisuja, poikkeamispäätöksiä ja maisematyölupia varten sekä rakennusvalvontaan liittyvä katselmustoiminta.

Kaavoituskatsaus

Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jota eivät ole merkitykseltään vähäisiä (MRL 7 §).

Kaavoituskatsaus 2019

Asemakaavoitus

Kunnat vastaavat asemakaavoituksesta omalla alueellaan. Kaavoitusta ohjaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Ohjausmuotoja ovat mm. vuosittain järjestettävät kehittämiskeskustelut sekä yksittäisiä kaavoja koskevat viranomaisneuvottelut ja muut työneuvottelut.

Oulaisissa kaavoitusviranomaisena toimii tekninen lautakunta. Kaavoittajana toimii tekninen johtaja.

Ajantasainen kaavayhdistelmä Oulaisten kaupungin karttapalvelussa.

Yleiskaavat

Yleiskaava ohjaa kaupungin maankäytön suunnittelua yleispiirteisesti ja pitkäjänteisesti. Se voi käsittää koko kunnan tai osan siitä, jolloin nimityksenä on osayleiskaava. Yleiskaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Yleiskaavat ovat oikeusvaikutteisia, ellei niistä toisin päätetä. 

Oulaisten kaupungissa ei ole laadittu koko kaupungin kattavaa yleis­kaavaa.

Voimassa olevat osayleiskaavat:

Keskustan osayleiskaava

Piipsjärvi-Lehtopään osayleiskaavakarttakaavamääräykset

Pyhäjoen rantaosayleiskaava

Maaselänkankaan tuulipuisto-osayleiskaava

Yleiskaavakartat määräyksineen myös Oulaisten karttapalvelusta.

Maakuntakaavoitus

1. vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 2.12.2013 ja vahvistettu 23.11.2015. Maakuntavaltuusto hyväksyi 2. vaihemaakuntakaavan 7.12.2016. Päätös on saanut lainvoiman 2.2.2017.  Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto on kokouksessaan 11.6.2018 § 5 hyväksynyt Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan. 3. vaiheessa käsitellään myös tuulivoima-alueet  Oulaisten osalta.

Lisätietoja maakuntakaavoituksesta Pohjois-Pohjanmaan liiton kotisivuilta.

****************************************************

Ympäristöministeriön kysely asiakaskokemuksista kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun liittyvissä muutoshankkeissa.

Tervetuloa vastaamaan ympäristöministeriön kyselyyn asiakaskokemuksista kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun liittyvissä muutoshankkeissa. Kyselyn tarkoituksena on kerätä tietoa kansalaisten näkökulmasta maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisen tueksi.

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen tavoitteena on yksinkertaistaa alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää, kehittää rakentamisen ohjausta, tukea kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa omaa elinympäristöä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä varmistaa, että lakiteksti on selkeä ja johdonmukainen. Uudistuksen valmistelusta vastaa ympäristöministeriö. Lisää tietoa maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksesta löytyy http://www.mrluudistus.fi-sivustolta.

Tässä kyselyssä pyritään kuulemaan asiakkaita, joilla on kokemusta etenkin kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun liittyvistä muutoshankkeista. Muutoshankkeella tarkoitetaan esimerkiksi kaavoitusta, talon rakentamista, lunastusmenettelyä, tonttijakoa, katusuunnittelua tai muuta vastaavaa ympäristön maankäytön muuttamisen hanketta tai päätöstä, jonka kunnan tai valtion viranomainen hyväksyy.

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia, ja se on avoinna 15.8.2019 asti.

Suora linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/01C26F4D2E6E5892. Kysely löytyy myös otakantaa.fi –sivulta nimellä Kysely asiakaskokemuksista kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun liittyvissä muutoshankkeissa https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/381/

 

 

 

Yhteystiedot:
Tekninen johtaja Markku Ketonen
p. 044 4793250

Kiinteistörekisterinhoitaja Kaija Mikkola
p. 044 4793264

 

email: etunimi.sukunimi@oulainen.fi