Suoritus- ja arviointiohjeet

Lukion oppimäärä ja sen suorittaminen

Kaikkien opintojesi moduuli-/kurssimäärän on oltava vähintään 150 opintopistettä / 75 kurssia. Sinun täytyy olla suorittanut hyväksytysti kaikki opinto-ohjelmaasi kuuluvat oppimäärät, eikä sinulla saa olla K:lla merkittyjä suorituksia. Hyväksytyt oppimäärät saattavat sisältää myös nelosia (4), mutta niiden määrä ei saa ylittää 1/3 yhdessä aineessa suoritetuista opintopisteistä/kursseista.

Moduuli/kurssivalinnat tehdään määräaikaan mennessä Wilmassa. Kurssitarjottimen käytössä sinua opastavat ryhmänohjaaja ja opo.

Kurssitarjotin suunnitellaan niin, että moduulit/kurssit tarjotaan mielekkäässä järjestyksessä. Pääsääntöisesti on järkevää suorittaa moduulit/kurssit numerojärjestyksessä. Moduuliin/kurssille ilmoittautumiselle ei ole esteenä edellisestä moduulista/kurssista saatu hylätty tai kesken oleva kurssi. Saadakseen oppiaineesta päättöarvosanan, tulee opiskelijan suorittaa oppiaineen kursseista (vuonna 2020 tai aikaisemmin aloittaneet) vähintään 2/3 hyväksytysti. Moduulien opintopisteistä enintään 1/3 saa olla hylättyjä. Tämä tarkistetaan opiskelun päättövaiheessa.

Itsenäinen opiskelu ja oppituntien ulkopuolella tarjottavat kurssit

Rehtori myöntää oikeuden opintojakson itsenäiseen suorittamiseen. Vuosisuunnitelmassa päätetään opintojaksoista, jotka määrätään itsenäisesti suoritettaviksi.

Itsenäisesti ei voi suorittaa seuraavia moduuleja:

 • ÄI3, Vuorovaikutus 1
 • ÄI7, Vuorovaikutus 2
 • ÄI9, Vuorovaikutus 3
 • RUB16, Viesti ja vaikuta puhuen
 • ENA8, Viesti ja vaikuta puhuen

Itsenäinen opiskelu tarkoittaa moduulin tai sen osan opiskelua ilman lähiopetusta. Jos opiskelee itsenäisesti, vaaditaan taidoista yhtä laaja näyttö kuin tuntiopetukseen osallistuvilta. Itsenäinen opiskelu ei ole kustannussyistä mahdollista, jos moduuli on meneillään ja opiskelija voi sille osallistua. Jaksoarvioinnissa tentittävä moduuli näkyy T-merkinnällä, kunnes moduuli on suoritettu. Tällaiset moduulit on suoritettava loppuun sovitussa aikataulussa. Moduuli tulee suorittaa hyväksytysti.

Moduuleja/kursseja voi suorittaa myös oppituntien ulkopuolella. Nämä moduulit/kurssit näkyvät kurssitarjottimella 1. jaksossa. Tällaisia moduuleja/kursseja ovat esim. kuvataiteen, liikunnan ja musiikin lukiodiplomit sekä työelämä- ja yrittäjyys-opintokokonaisuus.

Muissa oppilaitoksessa suoritetut opinnot

Muissa oppilaitoksissa tai muuten suoritettujen moduulien/kurssien korvaavuudesta tulee sopia etukäteen. Korvaavuudesta päättävät rehtori ja aineenopettaja yhdessä. Muussa oppilaitoksessa suoritetut hyväksi luettavat moduulit/kurssit ovat ensisijaisesti valinnaisia moduuleja/ syventäviä kursseja. Rehtori voi lukea lukiolain 27 §:n nojalla hyväksi opinnot, jotka on suoritettu jossakin toisessa peruskoulun jälkeisessä oppilaitoksessa, kuten lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa ja musiikkiopistolla.

Arviointi

Arvioinnin tehtävä on antaa opiskelijalle palautetta opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista. Arvioinnin perusteena ovat opetussuunnitelmassa määritellyt tavoitteet, jotka selvitetään opiskelijalle kunkin kurssin alussa. On tärkeää, että opiskelija arvioi itse edistymistään ja kykenee itsearvioinnin ja opettajan palautteen perusteella tarkentamaan tavoitteitaan ja työskentelytapojaan.

Moduulin/kurssin arviointi

Moduulin alussa opettaja sopii ryhmänsä kanssa arvioinnin periaatteet. Normaalisti moduulin arviointi perustuu kirjallisiin kokeisiin, jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan tuotosten arviointiin. Aktiivinen läsnäolo ja opetukseen osallistuminen ovat osa moduulin suoritusta. Jos jatkuva havainnointi on esimerkiksi poissaolojen tai palauttamattomien tehtävien vuoksi puutteellista, sovitaan opettajan ja opiskelijan kesken, miten puuttuva näyttö korvataan. Tällöin saa merkinnän K, jonka opettaja muuttaa arvosanaksi, kun näytöt on annettu.

Moduuli arvioidaan joko numeroin tai hyväksytty/hylätty -periaatteella. Arvionititapa on mainittu opetussuunnitelmassa. Ellei mainintaa ole, arviointi tapahtuu numeroin. Numeroarviointi tapahtuu lukioasetuksen määräämin numeroin 4 (hylätty), 5 (välttävä), 6 (kohtalainen), 7 (tyydyttävä), 8 (hyvä), 9 (kiitettävä) ja 10 (erinomainen). Suoritusmerkinnällä S voidaan arvioida soveltavia moduuleja.

Moduulit arvioidaan toisistaan riippumatta. Jokaisen jakson lopuksi opiskelijat saavat arvioinnin jakson aikana päättyneistä moduuleista. Arvioinnin voi katsoa Wilmasta. Merkintä K tarkoittaa kesken olevaa moduulia, ja se on täydennettävä seuraavan jakson aikana. Merkintä T tarkoittaa opettajan kanssa sovittua tenttimällä suoritettavaa moduulia.

Jos saa moduulista hylätyn arvosanan (4) tai K:n, on opiskelijalla oikeus kerran osallistua moduulin uusintakuulusteluun. Hylätyn arvosanan uusintakuulustelu järjestetään kerran jaksossa. Jos sen jälkeen haluaa tai täytyy korottaa hylättyä tai arvioimatta jäänyttä moduulia, on se käytävä uudelleen.

Myös hyväksytyn moduulin voi perustellusta syystä uusia kerran. Asiasta tulee kuitenkin aina neuvotella aineen opettajan ja rehtorin kanssa. Hyväksyttyjen arvosanojen korotuskuulustelu järjestetään kerran lukukaudessa. Korotuskuulusteluun voi ilmoittautua korottamaan vain yhtä arvosanaa koekertaa kohden.

Oppiaineen arviointi

Oppiaineen arvosana määräytyy sen pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten moduulien keskiarvona. Kunkin oppiaineen opinnot on suoritettava hyväksytysti alla olevan taulukon mukaisesti.

Opiskelijan opiskelemia pakollisia ja valinnaisia opintoja,

joista voi olla hylättyjä opintoja enintään

2–5 opintopistettä

0 opintopistettä

6–11 opintopistettä

2 opintopistettä

12–17 opintopistettä

4 opintopistettä

18 opintopistettä tai enemmän

6 opintopistettä

Vuonna 2020 tai aiemmin aloittaneilla vähintään 2/3 opinto-ohjelman mukaista pakollisista ja syventävistä kursseista on suoritettava hyväksytysti.

Lukioasetuksen määrittämin numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden moduulin. Suoritusmerkinnän voi saada myös valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi moduulia.

 

Poissaolot

Moduulin alussa opettaja sopii ryhmän kanssa moduulin/kurssin arvioinnin perusteet. Moduuli voidaan jättää arvioimatta, jos olet niin vähän läsnä, ettei oppimistuloksiasi voida arvioida luotettavasti. Opettaja ilmoittaa, milloin moduulia ei voida arvostella. Jos jostakin syystä ei arvosanaa voida antaa moduulin päättyessä (arvostelu=K), on puuttuvat näytöt annettava opettajalle seuraavan jakson aikana. Jollei näin tehdä, on kurssi käytävä kokonaisuudessaan uudelleen. Katso ohje Wilman tiedotteista. Poissaolojen merkintä ja seuranta hoidetaan Wilmassa.

Lukiolain 30§ mukaan opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta.

Etukäteisluvan poissaoloihin voi antaa:

 1. aineenopettaja oman aineensa tunneista,
 2. ryhmänohjaaja korkeintaan 3 päiväksi,
 3. rehtori sitä pidemmäksi ajaksi (kirjallinen anomus).
 • Opiskelija pyytää luvan poissaoloon aina etukäteen, ja äkillisissä sairastapauksissa tulee asiasta ilmoittaa mahdollisimman pian. Koulu ei hyväksy jälkikäteen selityksiä poissaoloihin, joihin opiskelija olisi voinut kysyä luvan etukäteen.
 • Jokainen poissaolo tulee selvittää. Alaikäisen opiskelijan huoltajan on selvitettävä poissaolon syy Wilmaan.
 • Koepäivän poissaolo pitää ilmoittaa kyseisen aineen opettajalle ennen koetta, jotta voi saada uusintaoikeuden.
 • Jos poissaoloja on enemmän kuin 6 h (= 3 x 90 min) /moduuli, moduulia ei arvioida.
 • Moduulin ohjelman mukaiset tehtävät on tehtävä poissaoloista huolimatta. Moduulin arvioiva opettaja hyväksyy ne.

Vilppi

Vilppi kurssilla mitätöi moduulin/kurssin.

Moduuleissa tehtävien töiden tulee olla opiskelijan itse tekemiä. Arvioitavilla töillä mitataan opiskelijan osaamista. Opettaja kertoo, mitä apuvälineitä ja ohjelmia kussakin työssä saa käyttää. Plagioinnista tai muusta vilpistä seuraa koko moduulin hylkääminen.

Joissakin koulutöissä, esim. tutkielmissa ja esitelmissä tarvitaan tietolähteitä ja niihin viittaaminen tulee hallita. Nyrkkisääntönä on se, että aina kun käytetään jonkun toisen ajatuksia tai kuvia, sen täytyy tulla yksiselitteisesti ilmi tekstistä tai puhe-esityksestä. Opettaja antaa tarkempia ohjeita.