Poissaolojen seuraaminen

POISSAOLOJEN SEURAAMINEN, NIISTÄ ILMOITTAMINEN JA NIIHIN PUUTTUMINEN


1 Toimintamalli poissaoloissa

Oppivelvollisen on osallistuttava Perusopetuslain (26 §) mukaisesti järjestettyyn perusopetukseen tai saatava muulla tavalla perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot. Opetuksen järjestäjän tulee seurata perusopetukseen osallistuvan oppilaan poissaoloja ja ilmoittaa luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajalle.

Poissaoloja pyritään ehkäisemään varhaisella tuella ja tiiviillä yhteistyöllä oppilaan ja huoltajien kanssa. Oppilaiden runsaisiin poissaoloihin kiinnitetään huomiota. Oppilaita tuetaan yhteisöllisesti ja yksilöllisesti opiskelumotivaation saavuttamiseen ja ylläpitämiseen. Turvallinen ilmapiiri, oppilaan osallisuuden vahvistaminen, mielekkäiden oppimiskokemusten tarjoaminen sekä itsetunnon tukeminen ovat keskeisiä tekijöitä myös poissaolojen ennaltaehkäisyssä.

Huoltajan on anottava lupa lapsensa poissaoloon koulusta. Perheiden lomamatkat toivotaan järjestämään koulujen loma-aikoina. Enintään kolmen päivän poissaoloon luvan myöntää luokanopettaja. Yli kolme päivää kestävään poissaoloon luvan myöntää koulunjohtaja. Poissaolo anotaan Wilman kautta.

Sairastapauksissa riittää ilmoitus syystä. Ilmoitus poissaolosta tehdään luokanopettajalle Wilma -järjestelmän kautta tai puhelimitse. Ilmoitus on tehtävä viimeistään samana aamuna kun lapsi jää koulusta pois. Erityisesti pienten oppilaiden kohdalla tämä on tärkeää, sillä näin tiedämme, että lapsi on turvassa eikä opettajan ja luokan tarvitse turhaan odottaa.

Opettaja merkitsee ja dokumentoi poissaolon mahdollisimman pian Wilmaan huoltajalta tulleen selvityksen mukaisesti tai ilman selvitystä olevana poissaolona. Samoin Wilmaan merkitään loppupäivän poissaolo oppilaan sairastuessa kesken koulupäivän.

Alakoululaisten kohdalla luokanopettaja soittaa huoltajalle saman päivän aikana, jos oppilas ei ole saapunut kouluun eikä huoltaja ole tiedottanut poissaolosta. Luokanopettaja sopii huoltajien kanssa, millä tavoin heidät tavoitetaan parhaiten. Alakoululaisten kohdalla luokanopettaja myös ilmoittaa huoltajalle, jos oppilas sairastuu kesken koulupäivän, ja on tarve lähteä kotiin.

Opettajan kanssa sovitaan, millä tavalla poissaolon aikana tekemättä jääneet työt tehdään. Pitkään poissaolleen oppilaan kanssa suunnitellaan aikataulu korvaavien suoritusten tekemiseksi. Tässä yhteydessä opettaja arvioi myös oppilaan tarvitseman pedagogisen tuen (esimerkiksi tukiopetus).

1.1 Keskustelu

Jos poissaoloja alkaa kertyä, luokanopettaja keskustelee oppilaan ja huoltajan kanssa.

Koulun aikuisten tehtävä on tukea tasapuolisesti jokaista oppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä. Paljon koulusta poissaoleva oppilas tarvitsee usein koko kouluyhteisön tukea. Hänelle tulee antaa aikaa ja tilaa tulla yhteisön jäseneksi, mahdollisuus tulla kuulluksi ja tuntea, että hänestä välitetään. Runsaat poissaolot haittaavat koulutyötä syystä riippumatta. Tällaisessa tilanteessa pääsääntö on, että luokanopettaja kutsuu oppilaan ja huoltajan keskustelemaan koulunkäynnin järjestelyistä.

1.2 Konsultaatio

 • Viimeistään, kun poissaolomäärä lukukaudessa 40 tuntia 0-6 lk tai 50 tuntia 7-9 lk

Sairauspoissaolot

 • Luokanopettaja keskustelee poissaoloista oppilaan ja huoltajien kanssa ja konsultoi terveydenhoitajaa.
 • Jos poissaolosta on lääkärintodistus tai asia muuten sovittu (esimerkiksi sairaalajakso), tärkeintä on opetuksen järjestämiseen liittyvien asioiden sopiminen ja oppilaalla olemassa oleva suunnitelma koulunkäynnistä, sekä hoidosta ja kuntoutuksesta.

1.3 Luvattomat tai vailla selvitystä olevat poissaolot

Jos poissaolosta on lääkärintodistus tai asia muuten sovittu (esimerkiksi sairaalajakso), tärkeintä on opetuksen järjestämiseen liittyvien asioiden sopiminen ja oppilaalla olemassa oleva suunnitelma koulunkäynnistä, sekä hoidosta ja kuntoutuksesta.

Jos poissaolosta on lääkärintodistus tai asia muuten sovittu (esimerkiksi sairaalajakso), tärkeintä on opetuksen järjestämiseen liittyvien asioiden sopiminen ja oppilaalla olemassa oleva suunnitelma koulunkäynnistä, sekä hoidosta ja kuntoutuksesta.

 • luokanopettaja keskustelee poissaoloista oppilaan ja huoltajien kanssa ja konsultoi kuraattoria.
 • Opettaja keskustelee oppilaan kanssa kuunnellen tämän käsitystä tilanteesta (liittyvätkö poissaolot esimerkiksi oppimisvaikeuksiin, kaverisuhteisiin, elämäntilanteeseen, ristiriitoihin kotona tai koulussa). Käytetään oppimisen tuen tukitoimia ja tehdään yhteistyötä oppilashuollon työntekijöiden kanssa.
 • Huoltaja keskustelee lapsensa kanssa poissaolon syistä. Hän huolehtii omalla toiminnallaan, että luvattomat poissaolot loppuvat. Huoltaja on yhteydessä opettajaan ja tarvittaessa oppilashuollon työntekijään (kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja).
 • Oppilas keskustelee opettajan kanssa ja kertoo oman käsityksensä poissaolostaan sekä näkemyksensä siitä, kuka voisi auttaa häntä poissaolojen vähentämisessä. Oppilas tekee opettajan kanssa suunnitelman tukemaan säännöllistä koulunkäyntiä.

1.4 Asiantuntijaryhmät

 • Poissaolomäärä nousee 60 tuntiin 0-6 lk tai 80 tuntiin 7-9 lk.
 • Luokanopettaja kutsuu koolle oppilashuollon monialaisen asiantuntijaryhmän. Ryhmän kokoonpano sovitaan tapauskohtaisesti. Oppilas ja huoltaja ovat aina mukana.

1.5 Toimenpiteet 80 tunnin poissaolotapauksissa

 • Poissaolomäärä nousee 80 tuntiin 0-6 lk tai 100 tuntiin 7-9 lk ilman selkeää lääketieteellistä syytä.
 • Kutsutaan koolle oppilashuollon monialainen asiantuntijaryhmä. Neuvotellaan oppilaan ja huoltajan kanssa perhepalveluiden sosiaalityöntekijän kutsumisesta palaveriin mukaan. Tapauskohtaisesti harkitaan lastensuojeluilmoituksen tekemistä.

1.6 Tutkinta

 • Poissaolomäärä nousee 160 tuntiin 0-6 lk tai 200 tuntiin 7-9 lk.
 • Sivistyslautakunnassa huoltajien kuuleminen.

1.7 Sanktiointi (Perusopetuslaki 45 §)

 • Rikosilmoitus poliisille, sen myötä mahdollinen sakkorangaistus huoltajille