Eduskuntavaalit 2023

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys on päättynyt.

Vaalipäivä on sunnuntaina 2.4.2023 klo 9.00-20.00. 

Oulaisissa vaalipäivän äänestyspaikat ovat seuraavat:

1 Keskusta - Bergströmin kiinteistö (Keskuskatu 2)

2 Läntinen - Jauhinkankaan koulu (Amiraalintie 40)

3 Itäinen - Jokiraitin koulu, Lehtopään yksikkö (Pärekuja 7)

 

Vaalit.fi 

 

Kurjenrantaan haetaan toimijoita

Oulaisten kaupunki haluaa edistää toimintaa Kurjenrannalla. Oulaistelainen yritys Timanttiunelmia Oy on ilmoittanut kiinnostuksensa avata kioski- ja vapaa-ajantoimintaa ensi kesänä. Löytyykö muita yrityksiä, joita kiinnostaisi toiminta Kurjenrannassa? Haluaisiko joku yrittäjistä tehdä yhteistyötä Timanttiunelmia Oy:n kanssa?

Jos toiminta Kurjenrannassa kiinnostaa tulevalla kesäkaudella, yhteydenotot 14.4.2023 mennessä tekniseen johtajaan:

kyosti.rajaniemi@oulainen.fi
p. 044 4793250

Ota kantaa esi- ja perusopetuksen suunnitelmaan ja kouluverkkoselvitykseen

Kuntalaisille on avattu mahdollisuus ottaa kantaa Esi- ja perusopetuksen suunnitelmaan 2024–2028 ja Kouluverkkoselvitykseen 2024. Voit jättää vapaamuotoisen kommenttisi ja/tai vastata kyselyyn osoitteessa: https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/868/

Kiitos jo etukäteen, vastauksesi on meille arvokas!

Taustaa:

Uuden Esi- ja perusopetuksen suunnitelman 2024–2028 laadinta on aloitettu ja se olisi tarkoitus hyväksyä kesällä 2023. Tämä suunnitelma antaa peruslähtökohdat ja pelisäännöt, kuinka Oulaisten esi- ja perusopetus järjestetään vuosina 2024–2028. Suunnitelman osana on keväisin tarkistettava Kouluverkkoselvitys, jonka laatimiseen on nimetty kouluverkkotyöryhmä: Ari Sarpola (puheenjohtaja), Saara Komulainen (sihteeri), Mika Antikka, Sari Myllykoski-Hanhela, Veli Tirilä ja Hannu Yppärilä sekä asiantuntijajäsenet Jarmo Mäkinen, Kati Punkeri ja Anne Törmälä. Esi- ja perusopetuksen suunnitelman laatimisen aikana on toteutettu henkilökunnan, huoltajien, lasten ja kuntalaisten kuulemista kouluilla muun muassa kaikille avoimissa kuulemistilaisuuksissa.

Hyväksytyn Esi- ja perusopetuksen suunnitelman 2024–2028 jälkeen palveluita tulee edelleen kehittää ja arvioida säännöllisesti kouluverkkoselvityksellä keväisin. Selvityksessä tarkastellaan kaupungin kouluja, kylien vahvuuksia, kouluverkon muutosten taloudellisia vaikutuksia, asuinalueiden kaavoitusta, koululaiskuljetusten järjestämiseen ja kalustoon liittyvät kustannuksia. Tavoitteena on sopeuttaa kouluverkko oppilasmäärään ja koulurakennusten kuntoon. Lähikouluun otetaan aina ensisijaisesti oman alueen oppilaat. Tietyin perustein lapsella on oikeus päästä muuhun kuin lähikouluun. Perusteet liittyvät erityisen tuen päätöksiin tai iltapäivätoiminnan tarpeeseen. Samanaikaisesti tarkastellaan opetuksellisia ja pedagogisia tarpeita. Myös erityisluokkien oppilasmäärää ja rakennetta arvioidaan vuosittain.

Vuoden 2023 toiminta-avustukset

Vuoden 2023 toiminta-avustukset ovat haettavissa 30.4.2023 klo 15.00 mennessä Kunta-Akkunan kautta.

Tästä hakemuslomakkeelle  https://akkuna.fi/ - Valitse Oulainen ja sieltä Avustus - Toiminta-avustukset - Toiminta-avustushakemus

  • Toiminta-avustusta voivat hakea kulttuuri- ja liikuntajärjestöt, lasten ja nuorten järjestöt ja ryhmät, ikäihmisten ja erityisryhmien järjestöt sekä kansalaistoiminnan järjestöt.
  • Myöhästyneitä hakemuksia tai muulle kuin sähköiselle hakulomakkeelle täytettyjä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Ongelmatilanteissa ota meihin yhteyttä.
  • Jos järjestö on saanut toiminta-avustusta vuonna 2022, sen tulee toimittaa vuoden 2022 toiminta- ja tilikertomus postitse sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle em. määräaikaan mennessä.

Lisätietoja: Sanna Mäyrä 044 4793272 tai Anna Koivukangas 044 4793268, sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@oulainen.fi

Avustusohjeet tästä linkistä.

Oulaisissa tutkitaan maaperää ja pohjavettä entisen Sahan alueella: lisätutkimuksia tarvitaan

OULAISISSA TUTKITTIIN MAAPERÄÄ JA POHJAVETTÄ ENTISEN SAHAN ALUEELLA: LISÄTUTKIMUKSIA TARVITAAN

Oulaisten keskustan eteläpuolella sijaitsevan entisen sahan alueella selvitettiin maaperän ja pohjaveden haitta-ainepitoisuuksia loppukesän ja syksyn 2022 aikana. Haitta-aineiden levinneisyyden ja sijainnin selvittämiseksi alueella on tehtävä tarkentavia tutkimuksia.

Tutkimuksilla selvitettiin vanhasta sahan toiminnasta mahdollisesti aiheutuneet haitta-ainepäästöt maaperään ja pohjaveteen sekä niistä mahdollisesti aiheutuvat riskit alueen nykyiselle maankäytölle. Lisäksi tutkimuksilla tarkennettiin maaperän tilaa nykyisen kirjaston alueella, missä oli aiemmin tehdyissä tutkimuksissa ja maaperäkunnostuksissa havaittu kohonneita öljyhiilivetyjen pitoisuuksia maaperässä.

Tutkimuksilla saatiin tarkennettua öljyhiilivetyjen esiintymistä kirjaston alueella. Tutkimusten sekä niiden perusteella tehdyn arvioinnin mukaan öljyhiilivetyjä esiintyy maaperässä rajatulla alueella. Niistä ei aiheudu alueella yleisesti ympäristö- tai terveyshaittaa tai haittaa kirjaston käytölle.

Sahan toimintaan liittyvissä tutkimuksissa vahvistui ennakko-oletus siitä, että sahalla on puutavaran käsittelyyn aikoinaan käytetty Ky5-kauppanimellä tunnettua valmistetta. Se sisälsi haitta-aineita, joita tutkimuksissa havaittiin entisen sahan toiminta-alueella. Haitta-aineiden vuoksi alueella arvioidaan vielä haittoja ja riskejä. Alueella tullaan vuoden 2023 aikana tekemään tarkentavia jatkotutkimuksia haitta-aineiden levinneisyyden ja sijainnin selvittämiseksi. Asiasta tiedotetaan tarkemmin kevään 2023 aikana. 

Tutkimukset kohdennettiin vanhojen ilmakuvien perusteella määritellylle sahan entiselle toiminta-alueelle (noin 9 ha). Ympäristötutkimuksissa alueelta otettiin maaperänäytteitä yhteensä 73 tutkimuspisteestä ja pohjavesinäytteistä viidestä tutkimuspisteestä. Tutkimuspisteistä havainnoitiin maaperän tilaa aistinvaraisesti ja niistä otetuista näytteistä määritettiin erityisesti saha-alueena toimineille alueille tyypillisiä haitta-aineita. Alueella on ollut saha- ja puutuoteteollisuutta 1800-luvun lopulta vuoteen 1962 saakka.

Selvityksistä vastaavat Oulaisten kaupunki ja Pirkanmaan ELY-keskus ja ne toteutetaan osana Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa. Ohjelman tarkoituksena on tunnistaa, tutkia ja puhdistaa riskikohteita. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteuttaa Envineer Oy.

Lue lisää: Maaperä kuntoon: https://maaperakuntoon.fi/etusivu

Yhteyshenkilöt:

Envineer Oy (tutkimusten toteuttaja), johtava asiantuntija Ari Kolehmainen, puh. 050 3060 753, sähköposti: ari.kolehmainen@envineer.fi

Kotihoidon tuen kuntalisän maksaminen

Kotihoidon tuen kuntalisän maksaminen

Kaupunginhallitus päätti 9.1., että kaupunki ryhtyy maksamaan kotihoidon tuen kuntalisää 100 €/kk 1.1.2023 alkaen. Myöhemmin on selvinnyt, että Kela tarvitsee asiassa 2 kk toimeenpanoajan, joten Kela alkaa maksaa kuntalisää kotihoidon tuen yhteydessä huhtikuusta alkaen. Alkuvuoden osalta kaupunki ottaa kuntalisän maksamisen hoidettavakseen.

Oulaisten kaupunki ottaa yhteyttä niihin perheisiin, joita asia koskee, ja maksaa kuntalisät tammi-maaliskuun osalta yhdellä kertaa. Mikäli teillä on kysyttävää, voitte ottaa yhteyttä varhaiskasvatuksen palvelusihteeri Tarja Vaskelaiseen:
varhaiskasvatus@oulainen.fi
p. 044 4793299

Kiitos kärsivällisyydestänne!

 

Kuntalisää maksetaan Kelan kotihoidon tuen lisäksi alle 3-vuotiaista lapsista. Huhtikuusta alkaen kotihoidon tuen kuntalisää maksetaan automaattisesti Kelan kautta, jos saa jo lapsen kotihoidon tukea. Kotihoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa.

Jätevesimaksun korottaminen 1.4.2023

VIEMÄRILIIKELAITOS TIEDOTTAA

Jätevesitaksaa korotetaan 1.4.2023 alkaen.
Korotuksen jälkeen jätevesitaksa on 1,77 €/m³ (alv 0 %) (2,19 €/m³ alv 24 %)

Hinnan korotuksen perusteena on viemärilaitoksen yleisten käyttökustannusten nousu sekä uuden jätevedenpuhdistamon rakennusinvestointi.

Jätevesiasiakkaat saavat viemäriliikelaitokselta postitse tiedotteen ja erittelyn hinnanmuutoksesta.

24.1.2023
Tekninen lautakunta

Kouluverkkoselvityksen laatiminen käynnistyy

Kouluverkkoselvityksen laatiminen käynnistyy

Oulaisten kaupunginhallitus on 16. tammikuuta päättänyt, että osana esi- ja perusopetuksen suunnitelmaa 2024–2028 kaupungille laaditaan kouluverkkoselvitys, ja nimennyt asiaa valmistelemaan työryhmän. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta käsitteli 25.1. kouluverkkoselvityksen kevään aikataulusuunnitelmaa.

Kaupunginhallituksen toimesta kouluverkkotyöryhmän jäseniksi valittiin Ari Sarpola (puheenjohtaja), Saara Komulainen (sihteeri), Sari Myllykoski-Hanhela, Veli Tirilä, Hannu Yppärilä ja Mika Antikka sekä asiantuntijaksi Jarmo Mäkinen. Koulunjohtajat ovat lisäksi nimenneet keskuudestaan Kati Punkerin työryhmään asiantuntijaksi 18.1. Kouluverkkotyöryhmä kokoontuu ensimmäiseen kokoukseensa 27.1. Kaupunginvaltuusto päättää kouluverkosta kesäkuussa 2023. Kaupunginhallitus on linjannut, että kouluverkkoselvityksen valmistelun aikana on painotettava vahvasti osallisuutta ja viestintää.

 Kouluverkkoselvityksen kevään 2023 aikataulusuunnitelma:

25.1.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta käsittelee asiaa

27.1.

Kouluverkkotyöryhmä kokoontuu

30.1.

Kaupunginhallitukselle info kouluverkosta 30 min

6.2.

Koulujen henkilökunnalle tarkoitettu infotilaisuus Juho Oksan salissa

Viikko 11 (13.–17.3.)

Koulukohtaiset kuulemistilaisuudet Jokiraitin koululla (Matkaniva, Lehtopää), Jauhinkankaan koululla, Petäjäskosken koululla ja Juho Oksan koululla (Juho Oksa, Yläkoulu, Piipsjärvi)

21.3.

Lautakuntaseminaari kouluverkkotyöryhmän kanssa

19.4.

Valtuustoseminaari kouluverkosta

26.4.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää esi- ja perusopetuksen suunnitelmasta 2024–2028, joka sisältää myös ensimmäinen kouluverkkoselvityksen

7.6.

Kaupunginvaltuusto päättää esi- ja perusopetuksen suunnitelmasta 2024–2028, joka sisältää myös ensimmäinen kouluverkkoselvityksen

Talvikunnossapito 2022-2023

Oulaisten kaupungin talvikunnossapito 2022–2023

Oulaisten kaupungin tekninen toimi tiedottaa kuntalaisia talvikunnossapidosta. Kaupungin kaava-alueella järjestetään talvikauden 2022–2023 talvikunnossapito lokakuussa 2021 järjestetyn urakkakilpailutuksen mukaisesti sopimuksen allekirjoittaneiden urakoitsijoiden kanssa.


Oulaisissa talvikaudella 2022–2023 urakointiyritykset ovat:

Koulujen jääkiekkokaukalot ja luistinradat: KonePalosaari Oy

Katujen ja pihojen talvikunnossapito sekä teiden höyläys: Suvanto Infra Oy

Lumenajo: KonePalosaari Oy, Suvanto Infra Oy ja TP Maanrakennus Oy


Oulaisten kaupungin tekninen toimi korostaa, että talvikunnossapito on sääolosuhteiden yllättävien vaihtelujen takia haastavaa. Rankkojen lumisateiden jälkeen työt toisinaan ruuhkautuvat ja kunnossapitoon saattaa tulla viiveitä. Paikalliset yrittäjät tekevät ruuhka-aikoinakin parhaansa ja lumityöt hoidetaan kiireellisyysjärjestyksessä.

Lisäksi Oulaisten kaupungin tekninen toimi muistuttaa, että kaupunki myöntää palvelusetelin oman pihan tai liittymän lumi- tai hiekoitustöihin yhden asunnon kiinteistölle (omakotitalo ja vakituinen asunto), jonka kaikki asukkaat ovat yli 75-vuotiaita tai vammaisia.

Oulaisten kaupunki toivoo kuntalaisilta kärsivällisyyttä ja ymmärrystä lumentulon mahdollisesti aiheuttamiin ruuhkatilanteisiin.

 

Lisätietoja:

  • Työpäällikkö Jari Mustonen, puh. 044 4793256
  • Kuntatekniikan päällikkö Tero Kahlos, puh. 044 4793254

 

https://www.oulainen.fi/ajankohtaista/aurauspalvelusetelin-hakeminen-2022

Terveydensuojelu- ja ympäristönsuojeluviranomaisen tiedote rottahavainnoista

Oulaisten kaupungin alueella on tehty vuoden 2021 syksystä lähtien useita rottahavaintoja eri puolilta kaupunkia. Havaintoja on ilmoitettu jälleen tänä syksynä. Ilmeisesti myös yhdyskuntia on syntynyt joillekin alueille. Alla ohjeita rottahaitan ehkäisyyn ja poistamiseen. Ohjeet löytyvät myös mm. osoitteesta: https://www.ymparistohelmi.fi

Rottahaitan poistaminen

Rottien torjunnassa tärkeintä on ennaltaehkäisy. Mikäli kuitenkin on tarpeellista hävittää rottia kemiallisilla torjunta-aineilla, tulisi se tehdä keskitetysti koko ongelma-alueella ja yhteistyössä tuhoeläintorjuntaan perehtyneen tahon kanssa.

Suojapaikat

Rotta suosii kosteita, maanläheisiä asuinpaikkoja, joissa se voi helposti kaivaa maanalaisia käytäviä. Pysyvillä asuinsijoillaan rotat elävät yhdyskunnissa, jotka ovat tunnistettavissa rotan maastoon jättämistä jäljistä kuten käytävien suuaukoista, niistä ulos työnnetyistä multakasoista, sileäksi tallotuista poluista sekä jalanjäljistä ja ulosteista. Rotan tiedetään liikkuvan päivittäisillä ravinnonhakumatkoillaan satoja metrejä ja uusia asuinpaikkoja etsiessään jopa kilometrejä.

Rotat voivat pesiytyä myös esim. lautapinon, puutarhajäte/risukasojen ja muiden vastaavien suojaisten paikkojen alle. Tarkista, löytyykö tontilta rotille soveltuvia pesäpaikkoja. Tontille ei pidä kerätä tarpeetonta "roinaa" rottien pesäpaikoiksi. Poista tontiltasi tarpeettomat rotille sopivat suojapaikat. Kun rakennusta korjataan rotanpitäväksi, on hyvä tietää, että nuori rotta pystyy ryömimään n. 2,5 cm suuruisesta aukosta.

Jäteastiat

Jätehuolto on järjestettävä siten, että eläimet eivät pääse jäteastiaan. Jäteastian tulee olla ehjä, kannellinen ja riittävän tilava jätemäärään nähden. Kannen tulee olla kunnolla kiinni. Jäteastian pohjakin kannattaa tarkastaa, sillä rotat voivat jyrsiä pohjaan reiän ja päästä sitä kautta huomaamattomasti ravinnon hakuun. Roskakatos tulee pitää siistinä.

Kompostit

Kompostori tulee sijoittaa vähintään 5 metrin etäisyydelle kiinteistön rajasta eikä siitä saa aiheutua roskaantumista. Biojätteen saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa suljetussa kompos­torissa, johon haittaeläimet eivät pääse. Epäonnistuneet tai rottien valtaamat kompostit tulee hävittää. Älä laita ruokajätettä avonaiseen kompostiin.

Syksyn omenasadon omenat kannattaa kerätä maasta mahdollisimman nopeasti ja ylimääräiset omenat hävittää asianmukaisesti. Pieniä määriä voi hävittää biojätteen mukana. Puutarhan jätteitä ei saa viedä puistoihin tai muille yleisille tai yksityisille alueille. Puutarhajäte tulee kompostoida tai toimittaa Vestia Oy:lle esimerkiksi lajittelupihan keräykseen.

Lintujen ja siilien ruokintapaikat

Ruokintapaikasta ei saa muodostua rottien ruokintapaikkaa. Lintuja ei saa ruokkia suoraan maahan, vaan esimerkiksi lintulaudalla tai rasvatangolla, ja maahan pudonneet jyvät on siivottava maasta säännöllisesti. Sulan maan aikana lintuja ei tarvitse ruokkia sillä ne löytävät ravintonsa luonnosta. Älä ruoki lintuja ruuantähteillä, sillä se houkuttelee rottia sekä haittalintuja paikalle.

Torjuntatoimet

Tarvittaessa rottia voidaan torjua erilaisin loukuin tai torjunta-ainein. Torjuntatoimien tekeminen samanaikaisesti useamman kiinteistön alueella on suositeltavaa.

Rotanloukkuja myydään kuluttajille kaupoissa. Tuotteita tulee käyttää valmistajan ohjeiden mukaisesti. Loukkuja sijoitettaessa tulee varmistua siitä, ettei niistä aiheudu vaaraa lapsille, kotieläimille eikä muille luonnonvaraisille eläimille. Loukut tulee tarkastaa päivittäin. Kuolleet rotat voi hävittää sekajätteen mukana.

Rottien torjuntaan tarkoitettuja torjunta-aineita voivat voimaan tulleen EU-lainsäädännön myötä hankkia ja käyttää vain tuholaistorjunta-alan ammattilaiset. Laajemmassa rottaongelmassa suositellaan kääntymistä tuholaistorjunnan ammattilaisen puoleen.

Terveydensuojeluviranomainen

Terveydensuojeluviranomaisen tehtävä on tarvittaessa arvioida voiko rottien esiintymisestä aiheutua terveyshaittaa. Jos rottia havaintaan epätavallisen paljon eli useita samanaikaisesti ja havaintoja tehdään päivittäin, voidaan kiinteistön omistaja tai haltija määrätä ryhtymään edellä mainittuihin toimenpiteisiin tuhoeläinten torjumiseksi. Tämä kuitenkin edellyttää hallintolain mukaisia yleensä kaikille osapuolille raskaita menettelyjä, kuten kirjallisia kehotuksia ja määräyksiä, joten niitä pyritään välttämään. Viranomaisen rajallisten resurssien vuoksi ei ole tarkoituksenmukaista jatkuvasti valvoa pihojen siisteyttä.

Ympäristönsuojeluviranomainen

Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävä on puuttua roskaamiseen silloin, kun rikotaan jätelain roskaamiskieltoa. Tällöin roskaajaa tai kiinteistön omistajaa kehotetaan siivoamaan roskaantunut alue. Ympäristönsuojelu- ja jätehuoltoviranomaiset valvovat myös jätehuoltomääräyksiä, joissa määrätään esimerkiksi kompostoinnin toteuttamisesta.

Terveydensuojeluviranomainen tai ympäristönsuojeluviranomainen ei tee myrkytyksiä eikä neuvo myrkytyksen suorittamisessa. Laajemmassa rottaongelmassa suositellaan kääntymistä tuholaistorjunnan ammattilaisen puoleen.

Yksittäisistä rottahavainnoista ei tarvitse ilmoittaa, eivätkä satunnaiset havainnot yksittäisistä rotista yleensä johda toimenpiteisiin.

Kirjaston talviaukioloajat

Kirjaston talviaukioloajat ajalla 1.9.2022 - 31.5.2023.

 

Omatoimiajalle pääset pääoven sisäänkirjautumisyksiköltä kirjastokortilla ja PIN-koodilla, joka on sama kuin verkkokirjastossakin. Alle 15-vuotiaat huoltajan kirjallisella luvalla.

Omatoimiajalla voit hakea myös varauksesi. Saapumisilmoituksessasi on varausnumerosi, jonka perusteella valitset juuri sinulle varatun teoksen varaushyllystä. Teos ei ole vielä lainassa. Lainaa varaus lainausautomaatilla.