TULOS Kirjaston omatoimiaikojen asiakaskyselystä

Oulaisten kaupunginkirjaston asiakaskysely omatoimikirjastopalvelusta

Omatoimikirjaston sisäänkirjautumisyksikkö Ei toiminnassa vielä
Sisäänkirjatumisyksikkö ei ole vielä toiminnassa.

Omatoimikirjastopalveluilla tarkoitetaan sellaisia kirjastopalveluita, joita asiakas käyttää omatoimisesti varsinaisten asiakaspalveluaikojen ulkopuolella.

Omatoimiajalle kirjaudutaan kirjastokortilla ja PIN-koodilla kirjaston etuoven seinässä olevalta päätteeltä. Omatoimiaikana koko kirjastosali on käytössäsi.

Omatoimikirjastopalvelut laajentavat aukioloaikoja. Asiakaspalveluajat pysyvät sa­ma­na. Asiakaskysely omatoimikirjastosta julkaistiin 25.3.2021 Elä nyt -vir­tu­aa­li­mes­suil­la. Siihen on voinut vastata myös kaupungin kotisivujen kautta ja kir­jas­to­sa­lis­sa paperisena. Kysely oli henkilökunnan ehdotus ja asiakkaalle annettiin mah­dol­li­suus ehdottaa muita aukioloaikoja. (Asiakaskyselyä voi vielä katsoa tästä linkistä https://forms.gle/7QapZXvYxRHZe4Vm9.)

Kyselyyn saatiin 38 vastausta, joista hen­ki­lö­kun­nan ehdotusta kannatti 34. Vastanneista 53 prosenttia oli kiinnostunut asioi­maan omatoimiaikoina, 38 prosentti ehkä ja 9 prosenttia ei ollut kiin­nos­tu­nut. Asia­kas­ky­se­lyn tuloksena lisättiin oheiseen esitykseen omatoimen aloitus jo­ka päi­väl­le kello 9. Myös lyhyempiä omatoimen aukioloaikoja ehdotettiin.

Kirjaston aukioloajat (pysyvät asia­kas­pal­ve­lu­ajat)

Omatoimikirjaston aukioloajat syksyllä 2021 
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 16.6.2021 §53

ma klo 12-20

ti klo 12-20

ke klo 10-20

to klo 12-20

pe klo 12-20

la klo 11-15 (1.6.-31.8. suljettu)

su suljettu

ma klo 09-12

ti klo 09-12

ke klo 09-10

to klo 09-12

pe klo 09-12

la klo 09-11 ja 15-20 ja kesällä klo 09-20

su klo 09-20

Omatoimikirjastopalvelun käyttöönotto on Oulaisten kirjaston kokeiluhanke (1.5.2020-31.12.2021), jossa kehitetään kirjastopalvelujen saavutettavuutta. Oma­toi­mi­kir­jas­to­pal­ve­lun aloitus voidaan tehdä vasta kesän omatoimijärjestelmän ja laitteiden käyttötestauksen jäl­keen, ja kun asiakkaita on saatu koulutettua muun muassa palautusautomaation käy­tös­sä. Mainittakoon, että kirjastossamme on ollut käy­tös­sä jo aamun omatoimiajat ma-ti/ to-pe klo 9 alkaen lehtilukusalin oven kaut­ta ilman sisäänkirjautumista, mutta hen­ki­lö­kun­ta on ollut paikalla. Vasta käyt­tö­ko­ke­muk­sen karttuessa oma­toi­mi­jär­jes­tel­mäs­tä voimme saattaa koko vuo­den säännölliset au­ki­olo­ajat lautakunnan pää­tet­tä­väk­si. Oheinen ehdotus on ensi syk­syn omatoimiajoille. Poikkeusaukioloajat ku­ten pyhä- ja juhlapäivien oma­toi­mi­ajat il­moi­te­taan asiakkaille erikseen kir­jas­to­toi­men­joh­ta­jan päätöksen mukaisesti.

KÄYTTÖÖNOTTOAIKA
Omatoimikirjaston käyttöönotto tapahtuu heti miten, kun Korona-tilanne helpottaa ja julkisen tilan valvontavelvoite höllentyy. Koko kirjastosalin avaavaa omatoimijärjestelmä on asennettu ja henkilökunnan työtila on erotettu kirjastosalista rullaseinämällä. Palautuskäytännöt ovat muuttuneet, kun kirjastossa on nyt uusi palautuslinjasto: palautusautomaatti, joka ohjaa asiakasta laittamaan palautukset oikeaan laatikoon tai hyllyyn. Laatikkoon ohjatut tarvitsevat henkilökunnan jatkokäsittelyä). Asiakaspalveluaikana ei palautusautomaatin käyttö ole pakollista, mutta suotavaa.

Omatoimikirjaston laitteiden ja ohjelmien hankintaan on saatu valtionavustus.