Perinnemaisemien päivitysinventoinnit

Perinnemaisemien päivitysinventoinnit

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus jatkaa maakunnan perinnemaisemakohteiden inventointia vuonna 2021. Päivitysinventoinnit käynnistyivät vuonna 2019. Perinnemaisemat eli perinnebiotoopit ovat luontotyyppejä, jotka ovat syntyneet perinteisen maatalouden aikakaudella siitä pitäen, kun maanviljely ja karjatalous alkoivat vakiintua Suomessa. 1990-luvun valtakunnallisessa perinnemaisemainventoinnissa luonnonlaitumista ja -niityistä löydettiin enää rippeitä. Nykyään kaikki perinnebiotooppien luontotyypit on arvioitu uhanalaisiksi. Niiden hoitoon on voinut saada tukea maatalouden ympäristötukijärjestelmästä. Pitkäjänteinen hoitotyö alkaa näkyä esimerkiksi niittyjen uhanalaisen lintu- ja kasvilajiston ja avaran maiseman palautumisena.

Perinnemaisemat kartoitetaan uudelleen, koska 1990-luvulla kerätty tieto on jo vanhentunut. Luontotyyppien tila on muuttunut, uusille alueille on tehty ympäristösopimuksia ja vanhoja alueita on kasvanut umpeen. Maatalouden tukiohjelmakauden vaihtuessa tarvitaan tietoa arvokkaiden perinnebiotooppien sijainnista ja hoitotarpeista. Kartoitus ei kuitenkaan velvoita alueiden hoitamiseen, eikä kyseessä ole myöskään alueiden suojelu. Koko maassa tehtävää kartoitusta varten on laadittu yhtenäiset Perinnemaisemien inventointiohjeet.

Vuonna 2019 inventoinnit keskittyivät suurimmaksi osaksi Pohjois-Pohjanmaan rannikolle. Vuonna 2020 inventointeja tehtiin rannikolla ja sisämaassa. Vuonna 2021 inventointeja tehdään pääasiassa sisämaassa. Inventoinnit toteutetaan osana ympäristöministeriön rahoittamaa HELMI-elinympäristöohjelmaa. Maastotyöt käynnistyvät kesäkuun puolivälissä. Kohteiden maanomistajille ja hoidon toteuttajille lähetetään tarkempi infokirje ja ollaan yhteydessä ennen maastokäyntiä. Maastokäynnillä päivitetään tiedot kohteen rajauksesta, maankäytön historiasta ja nykyisestä hoidosta. Kohteilla kartoitetaan kasvillisuutta ja puustoa. Tiedot tallennetaan ympäristöhallinnon paikkatietojärjestelmään, josta ne ovat käytettävissä esim. ympäristösopimuksia haettaessa tai muutoin alueen hoitoa suunniteltaessa.

Lisätietoja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta: Marika Lax, marika.lax@ely-keskus.fi, puh. 0295038366 ja Maarit Vainio, maarit.vainio@ely-keskus.fi, puh. 0295037007. Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse.

________________________________________________________________________________________________

Sosiaalisessa mediassa aiheesta voi kirjoittaa lyhyemmin kuvan kera (viestin liitteenä muutama kuvaehdotus) viitaten laajempaan tiedotteeseen asiasta, esim:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus inventoi perinnemaisemia kesällä 2021. Tavoitteena on päivittää tietoja perinnemaisemien tilasta ja hoitotarpeista. Niitto ja karjan laidunnus pitävät niittykasvillisuuden monille kasvi- ja lintulajeille sopivan matalakasvuisena. Lajien ja luontotyyppien kirjon ohella perinnemaisemat tarjoavat monenlaisia ympäristöhyötyjä, kuten pölyttäjäpalveluja. Inventoinnit toteutetaan osana ympäristöministeriön rahoittamaa HELMI-elinympäristöohjelmaa.

________________________________________________________________________________________________

Lampaita
Kuvaaja Marika Laurila