Rahkakurun tuulivoimapuiston osayleiskaava

Oulaisten kaupunginhallitus on kokouksessaan 25.3.2024 87 § asettanut rakennuskiellon (MRL 38 §) ja toimenpiderajoituksen (MRL 128 §) Rahkakurun vireillä olevalle Oulaisten kaupunkia koskevalle osayleiskaavan alueelle. Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus ovat päätöksellä voimassa enintään viisi vuotta tai kunnes osayleiskaavan hyväksymispäätös on saanut lainvoiman. Rakennuskielto tai toimenpiderajoitus eivät koske jo myönnettyjä lupia tai estä normaaleja metsänhoidollisia toimenpiteitä. Tarkemmat tiedot hallituksen pöytäkirjasta 25.3.2024.

Prokon Wind Energy Finland Oy suunnittelee tuulivoima-alueen rakentamista Merijärven kunnan ja Oulaisten kaupungin alueelle. Suunnittelualue sijoittuu Rahkakurun alueelle, noin 9 kilometriä Merijärven kunnan taajamasta koilliseen ja noin 10 kilometriä Oulaisten kaupungista luoteeseen. Suunnittelualueen pinta-ala on kokonaisuudessaan noin 2430 hehtaaria, joista Oulaisten kaupungin alueella noin 160 hehtaaria.

Hankkeessa on tarkoitus rakentaa enintään 25 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Kunkin voimalan yksikköteho on noin 7-10 MW ja koko tuulivoima-alueen kokonaisteho on noin 175-250 MW. Sähkö on tarkoitus siirtää Fingridin sähkönsiirtoverkkoon noin 11 kilometriä pitkällä voimajohdolla hankealueen pohjoispuolta.

Hanke edellyttää kokonsa puolesta ympäristövaikutustenarvioinnin menettelyä (YVA-menettely), joka toteutetaan erillisenä prosessina kaavoituksen rinnalla ja jota valvoo ELY-keskus. YVA selvittää, voidaanko hanke toteuttaa ilman merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.

Oikeusvaikutteinen osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77a §:n mukaisena, jolloin tuulivoimaloiden rakennusluvat voidaan myöntää suoraan osayleiskaavan perusteella. 

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 18.10.2023 76§ hyväksynyt kaavoitusta koskevan aloitteen ja samalla hyväksynyt aloitteen mukaisesti kaavanlaatijaksi ja konsultiksi A-Insinöörit Civil Oy:n. Osayleiskaava on tullut vireille, kun kaavoitusaloitteen pohjalta laadittu kaavoitussopimus on hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 18.12.2023 386§.

Oulaisten kaupungin tekninen lautakunta on kokouksessaan 30.1.2024 § 15 päättänyt asettaa Rahkakurun tuulivoimapuiston osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtäville suunnittelutyön ajaksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi jättää mielipiteensä 10.4-27.5.2024 välisenä aikana kirjallisesti tai suullisesti osoitteisiin kaupunki@oulainen.fi tai Oulaisten kaupungin tekninen keskus, Lautatarhankatu 7 A, 86300 Oulainen.

Tuulivoimapuiston osayleiskaavan aloitusvaiheen kuulemisen vuoksi osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläoloaikaa on jatkettu 17.4.2024 alkaen, koska tällä internet-sivulla on ollut väärä tiedosto osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ohjautuvissa linkeissä. Uusi nähtävilläoloajan ja mielipiteen jätön viimeinen päivä on 27.5.2024 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman osalta. 

Hankkeen YVA-ohjelma on ollut julkisesti nähtävillä 10.4.-10.5.2024 välisen ajan. Rahkakurun tuulivoimapuiston YVA-ohjelmaa voit seurata osoitteessa: ymparisto.fi/rahkakurun-tuulivoima-YVA

Yhteysviranomainen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) on antanut lausunnon Rahkakurun tuulivoimahankkeen ja siihen liittyvän sähkönsiirron ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA). Kuulutus lausunnosta on nähtävillä Oulaisten kaupungin internetsivuilla 12.6.2024 - 11.7.2024. Lausunto ja muu siihen liittyvämateriaali on luettavissa:  ymparisto.fi/rahkakurun-tuulivoima-YVA

Rahkakurun tuulivoimapuiston yleisötilaisuus järjestettiin 24.4.2024 Merijärven koulun ruokalassa (Merijärventie 106, 86220 Merijärvi).

 

Rahkakurun tuulivoimapuiston 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Yhteystiedot:
Oulaisten kaupungin tekninen keskus
Lautatarhankatu 7A
86300 Oulainen

Tekninen johtaja Kyösti Rajaniemi
p. 044 4793250

Kaavoitusinsinööri Sanna Vähäkangas
p. 044 4793264

email: etunimi.sukunimi@oulainen.fi