Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksesta laskutetaan asiakasperheitä kuukausittain.

Asiakasmaksuun vaikuttavat palveluntarpeen määrä sekä perheen bruttotulot. Maksu määritellään jokaiselle lapselle perheen toimitettua tulotietonsa kuukauden kuluessa hoidon alkamisesta. Jos tulotietoja ei toimiteta, varhaiskasvatuksesta laskutetaan korkeimman maksun mukaan. Asikasperheet voivat myös valita korkeimman maksun.

Varhaiskasvatuksen alkaessa perheen tulee valita palveluntarpeen määrä, eli kuinka paljon lapsi tarvitsee hoitoa kuukaudessa. Lisätietoja kohdasta Palveluntarve.

Varhaiskasvatuksen hintaindeksinä käytetään opetustoimen hintaindeksiä, tarkistus on tehty 1.8.2022 alkaen.

ASIAKASMAKSUN MÄÄRITTÄMINEN

Asiakasmaksu määräytyy perheen koon, yhteenlaskettujen bruttotulojen sekä lapselle varhaiskasvatuksesta varatun ajan perusteella.

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä kaikki heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat alaikäiset lapset.

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen enimmäismaksu on 295 euroa. Perheen toisesta lapsesta maksu on 40 % nuorimman lapsen maksusta. Seuraavien lasten osalta maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta.

Perheen tulee toimittaa tulotiedot varhaiskasvatustoimistoon kuukauden kuluessa hoidon alkamisesta. Jos tulotietoja ei toimiteta määräaikaan mennessä, tulotiedot huomioidaan varhaiskasvatusmaksussa seuraavan täyden kuukauden alusta.

Jos perhe ei ilmoita tulojaan, varhaiskasvatuksesta laskutetaan korkeimman maksun mukaisesti palveluntarpeen mukaan:

Enintään 86 h/kk maksu on 148 euroa/kk
Yli 86 h-150 h/kk maksu on 221 euroa/kk
Yli 150 h-172 h/kk maksu on 295 euroa/kk

Tulorajat ja maksuprosentit asiakasmaksun laskemista varten

Perheen kokoTuloraja euroa/kkMaksuprosenttiAlin maksu 28 euroa,
tuloraja euroa/kk
Korkein maksu 295 euroa,
tuloraja euroa/kk
2387410,70%41366626
3499810,70%52607750
4567510,70%59378427
5635310,70%66159105
6702810,70%72909780

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi henkilöä, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 189 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Mikäli huoltajat asuvat eri osoitteissa, määrätään lapsen asiakasmaksu huoltajalle, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmän mukainen asuinpaikka. Varhaiskasvatusmaksu määräytyy sen perheen tulojen mukaan, jonka luona lapsella on virallinen osoite. Poikkeustapauksissa palvelusopimus voidaan tehdä myös etävanhemman kanssa.

Varhaiskasvatusmaksu tarkistetaan vuosittain sekä kesken vuoden, mikäli perheen tulot laskevat tai nousevat 10 % tai enemmän. Vanhempien velvollisuus on ilmoittaa tulojen muutoksista mahdollisimman pian varhaiskasvatustoimistoon. Myös perhekoon ja palveluntarpeen muuttuessa asiakasmaksu tarkistetaan.  Muutokset huomioidaan varhaiskasvatusmaksuissa seuraavan täyden kuukauden alusta.

VARHAISKASVATUSMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT

Perheen tuloina otetaan huomioon lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajansa sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

Tuloina otetaan huomioon mm:

 • ansiotulot (brutto), myös palkan osana maksettava tuotantopalkkio, vuorolisät ym.
 • verolliset luontaisedut (esim. auto-, ruoka-, puhelinetu )
 • itsenäisestä ammatinharjoittamisesta ja yritystoiminnasta saatavat tulot (myös starttiraha)
 • pääomatulot (esim. korko-, osinko- ja vuokratulot)
 • vanhempainraha, äitiysraha, isyysraha, osittainen ja joustava hoitoraha
 • työttömyysturvalain mukainen päiväraha
 • Kelan maksama peruspäiväraha, työmarkkinatuki, koulutustuki
 • työvoimakoulutuksen koulutustuki, ammattijärjestön maksama koulutustuki
 • sairausvakuutuslain mukainen sairauspäiväraha
 • Kelan ja vakuutusyhtiön maksama kuntoutusraha
 • eläkkeet ja elinkorko (myös lasten, jotka ovat varhaiskasvatuksessa)
 • elatusavut ja elatustuet varhaiskasvatuksessa olevista lapsista
 • kunnan maksama omaishoidontuki, perhehoitajan hoitopalkkio
 • metsätulona huomioidaan vahvistettu metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaarilta kerrottuna metsämaan pinta-alalla (tästä määrästä vähennetään 10% ja metsätalouden korot)
 • lomaraha (5% bruttopalkasta kuukautta kohti)
 • muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot

Tuloina ei oteta huomioon (asiakasmaksulaki 11§ 3 mom):

 • lapsilisä, lasten kotihoidon tuki
 • asumistuki
 • vammaistuki
 • lapsen hoitotuki, eläkkeensaajan hoitotuki
 • kansaneläkelain mukainen lapsikorotus
 • tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavat sairaanhoito- ja tutkimuskulut
 • sotilasavustus, rintamalisä
 • opintotuki, opintotuen asumislisä, koulutusrahaston myöntämä aikuiskoulutustuki, opintojen johdosta suoritettavaa apuraha
 • perhehoidon kustannusten korvaukset
 • toimeentulotuki

Tuloista vähennetään:

 • suoritetut elatusapumaksut
 • rahalla maksettava syytinki

Opiskelijat ilmoittavat opiskelun ohella ja kesän aikana saadut tulonsa.

ASIAKASMAKSUN PERIMINEN POISSAOLOAJALTA

Kuukausittainen asiakasmaksu peritään myös lapsen tilapäisen poissaolon ajalta (asiakasmaksulaki 9§).

Lapsen ollessa sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta yli 10 päivää kalenterikuukauden aikana, kyseiseltä kuukaudelta peritään puolet lapselle määritellystä kuukausimaksusta.

Jos lapsi on oman sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä lainkaan.

Lapsen ollessa muusta kuin edellä mainituista syistä poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden peritään puolet määritellystä varhaiskasvatusmaksusta.

Lapsen isän ollessa jo varhaiskasvatuksen aloittaneesta lapsesta isyysrahakaudella, maksua ei peritä ko. päiviltä, koska lapsella ei ole kyseisenä aikana oikeutta käyttää varhaiskasvatuspaikkaa.

Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, maksu määrätään toteutuneen varhaiskasvatusajan mukaan kuukausimaksua pienempänä.

 

Lisätietoja:

Varhaiskasvatuksen johtaja
Henna Nabb
p. 044 4793287
henna.nabb@oulainen.fi

Palvelusihteeri
Tarja Vaskelainen
p. 044 4793299
tarja.vaskelainen@oulainen.fi