Vammais- ja vanhusneuvostot

Vammaisneuvosto

Vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.

Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. (Kuntalaki 28 §)

Kaupunginhallitus valitsee vammaisneuvoston toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Vammaiseuvoston jäsenissä on edustettuna vammaisjärjestöjen jäseniä.

Jäsenet:
Hannu Yppärilä, pj.
Marjut Lehtonen          
Marja-Leena Myllylä
Jouko Ollila
Maaret Räisänen
Tarja Saukko
Riikka Törmälä
Marja-Leena Vesaharju

Vanhusneuvosto

Ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. 

Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. (Kuntalaki 27 §)

Kaupunginhallitus valitsee vanhusneuvoston toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Vanhusneuvoston jäsenissä on edustettuna ikäihmisiä, eläkeläisjärjestöjä ja vanhusjärjestöjä sekä jäseniä kaupungin eri hallintokunnista. Sihteerinä toimii kaupungin viranhaltija.

Jäsenet:
Maija-Liisa Tuominen, pj.
Raija Jauhiainen, siht. (kokoonkutsuja)
Tuula Aitto-oja
Seija Lepola
Raili Luiskala
Mauri Mäyrä
Tapani Sipilä
Taisto Tuulas
Jorma Perälä (perusturvaltk:n edustaja)

vanhukset.jpg