Tonttijako ja kiinteistönmuodostus

Tonttijako

Tonttijaolla osoitetaan, kuinka asemakaavan mukainen korttelialue jaetaan tonteiksi. Tonttijako voidaan laatia joko yksityisen maanomistajan tai kaupungin aloitteesta. Tonttijaon laatii ja hyväksyy kaupungin kiinteistöinsinööri tai hänen siihen tehtävään määräämänsä lain määräämät edellytykset täyttävä viranhaltija. Oulaisten kaupungissa kiinteistöinsinöörin ja kiinteistörekisterin pitäjän tehtäviä hoitaa tehdyn sopimuksen mukaisesti maanmittauslaitoksen maanmittausinsinööri (DI).

Ensimmäinen tonttijako laaditaan kaupungin kustannuksella. Yksityisen maanomistajan hakemasta tonttijaon muutoksesta peritään maanomistajalta hyväksytyn taksan mukainen hinta.

MRA 39 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä olevat tonttijakokartat:

Tontin lohkominen

Tonttijaon mukainen tontti lohkotaan itsenäiseksi kiinteistöksi tontin lohkomistoimituksella. Lohkomistoimitus tulee vireille tontin omistajan hakemuksesta. Tontin lohkomista haetaan kaupungin kiinteistörekisterin pitäjältä. Luovutetun määräalan ollessa kysymyksessä lohkomistoimitus tulee vireille automaattisesti, kun kirjaamisviranomainen on myöntänyt määräalalle lainhuudon.

Tontin lohkomisen suorittaa kaupungin kiinteistöinsinööri tai hänen määräämänsä lain määräämät edellytykset täyttävä kaupungin viranhaltija.

Tontin lohkomisen maastotyöt suoritetaan ennen toimituskokouksen pitämistä, jolloin tontti merkitään maastoon tonttijaon edellyttämällä tavalla. Mahdolliset kadonneet rajamerkit ja uudet rajamerkit rakennetaan. Vanhat rajat käydään ja määrätään tarvittaessa.  Asemakaava-alueella tontin merkitsemiseen käytetään yleensä numeroimattomia putkipyykkejä.

Lohkomistoimituksessa pidetään aina toimituskokous, jossa käsitellään tontin lohkomisen edellytykset, joita ovat yhteneväinen omistus ja kiinnitykset. Toimituksessa käsitellään myös tontin alueeseen kohdistuvat vanhat  rasitteet ja tarvittaessa perustetaan uusia rasitteita. Toimituskokoukseen kutsutaan tontin omistajan lisäksi asianosaiset rajanaapurit ja rasiteoikeuden haltijat. Tontin lohkomistoimituksesta peritään kiinteistön omistajalta toimitusmaksu, jonka perusmaksu on tontin koosta ja rakennusoikeudesta riippuen 750-1250 €. Lisäksi laskutetaan mahdolliset rasitteiden ja kiinnitysten yms. käsittelyt .Lisätietoja lohkomistoimituksesta tästä linkistä.

Otteet kiinteistötietojärjestelmästä

Voit tilata teknisestä keskuksesta seuraavia maksullisia oikeaksi todistettuja otteita ja todistuksia:

  • Lainhuutotodistus
  • Rasitustodistus
  • Kiinteistörekisteriote
  • Kiinteistörekisterin karttaote
  • Vuokraoikeustodistus
  • Käyttöoikeusyksikköote

Otteet ovat saatavissa koko Suomen alueelta. Otteita myyvät myös maanmittauslaitos ja maistraatit.

img028.jpg

Yhteystiedot:
Kaavavalmistelija Kaija Mikkola
p. 044 4793264

Maanmittausinsinööri Terhi Hietala
p. 04 4793262

Maanmittauslaitos/
Maanmittausinsinööri (DI)
Markus Kuusela
p. 0295314856