Kettukankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Oulaisten kaupunginhallitus on kokouksessaan 25.3.2024 88 § asettanut rakennuskiellon (MRL 38 §) ja toimenpiderajoituksen (MRL 128 §) Kettukankaan valmisteluvaiheessa olevalle Oulaisten kaupunkia koskevalle osayleiskaavan alueelle. Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus ovat päätöksellä voimassa enintään viisi vuotta tai kunnes osayleiskaavan hyväksymispäätös on saanut lainvoiman. Rakennuskielto tai toimenpiderajoitus eivät koske jo myönnettyjä lupia tai estä normaaleja metsänhoidollisia toimenpiteitä. Tarkemmat tiedot hallituksen pöytäkirjasta 25.3.2024.

Ilmatar Merijärvi Oy (Ilmatar Energy Oy) suunnittelee Oulaisiin ja Merijärvelle Kettukankaan alueelle sijoittuvaa tuulivoimapuistoa. Suunnitelma käsittää 16-29 voimalaa, joista enintään kuusi sijoittuisi Oulaisten puolelle. Voimaloiden korkeus olisi enimmillään 350 metriä ja yksikköteho 7-10 MW.

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY

Hanke edellyttää kokonsa vuoksi ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA), jota laaditaan erillisenä prosessina. YVA ei ole lupamenettely vaan siinä arvioidaan hankkeen ympäristövaikutukset YVA-lain (277/2017) mukaisesti. YVA selvittää, voidaanko hanke toteuttaa ilman merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Menettelyn tuloksia hyödynnetään kaavan laatimisessa.

Voimalamäärät ja kokonaiskorkeus - vaihtoehdot

Vaihtoehto

Oulainen

Merijärvi

Voimaloita yhteensä

VE 0

-

-

-

-

-

VE 1

6 kpl

350 m

23 kpl

300 m

29 kpl

VE 2

3 kpl

350 m

13 kpl

300 m

16 kpl

Hankkeen YVA:a voi seurata osoitteessa:

https://www.ymparisto.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta/ymparistovaikutusten-arviointi/kettukankaan-tuulivoimahanke-merijarvi-oulainen

KAAVA

Kaava laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan käyttää tuulivoimaloiden rakennuslupien perusteena.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

Oulaisten tekninen lautakunta on 22.8.2023 §110 päättänyt asettaa Kettukankaan tuulivoimapuiston Oulaisten kaupunkia koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) julkisesti nähtäville suunnittelutyön ajaksi (MRL 62 §, MRA 30). OAS löytyy alla olevasta linkistä ja on myös tulosteena nähtävillä 31.8-13.10.2023 välisen ajan Oulaisten kaupungin teknisessä keskuksesta, os. Lautatarhankatu 7 A, 86300 Oulainen ja Oulaisten kaupungin kirjastossa, os. Sahankatu 1, 86300 Oulainen.

Osallisilla ja kaupunkilaisilla on ollut mahdollisuus esittää mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta suullisesti tai kirjallisesti 13.10.2023 saakka sähköpostiosoitteeseen: kaupunki@oulainen.fi tai osoitteeseen Oulaisten kaupungin tekninen keskus, Lautatarhankatu 7 A, 86300 Oulainen. 

OAS luettavissa:

/sites/oulainen.fi/files/2023-08/OAS_Kettukangas_Oulainen_20230810.pdf

Aiemmin viimevuonna Oulaisten kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavoitusta koskevan aloitteen 30.11.2022 (§120) ja hyväksynyt kaavan laatijaksi AFRY Finland Oy:n. Kustannuksista vastaa Ilmatar Merijärvi Oy ja kaavan laadintaa ohjaa Oulaisten kaupunki ja hyväksymisestä päättää aikanaan kaupunginvaltuusto.

Kaava on tullut vireille Oulaisten kaupunginvaltuuston päätöksellä 22.2.2023.


Oulaisten kaupunki
Tekninen johtaja Kyösti Rajaniemi
044 4793250
kyosti.rajaniemi@oulainen.fi 

Kaavoitusinsinööri Sanna Vähäkangas
044 479 3264
sanna.vahakangas@oulainen.fi 


Hankevastaava
Ilmatar Merijärvi Oy
Hankekehittäjä Helena Arola
040 869 8695
helena.arola@ilmatar.fi 


Kaavan laatija
AFRY Finland Oy

Kaavoituksen projektipäällikkö Ismo Vendelin
050 326 3557
ismo.vendelin@afry.com