Taito- ja taideaineet

 

Kuvataide
Pakolliset
KU1  
Syventävät
KU2 Muotoillut ja rakennetut ympäristöt
Ympäristön kuvakulttuurit identiteettien rakentajina ja kulttuuriperinnön uudistajina, luonto, rakennettu ympäristö, muotoilu, tuotteistaminen, palvelut, mediaympäristöt ja virtuaalimaailmat kuvallisen tuottamisen lähtökohtana, ympäristön suunnittelun ja muotoilun käsitteistö ja kuvastot, ympäristön kuvakulttuurien tulkinnan keinot, luonnon, arkkitehtuurin ja muotoilun ajankohtaiset ilmiöt
KU3 Osallisena mediassa
Mediakulttuurit identiteettien rakentajina ja kulttuuriperinnön uudistajina, median sisällöt, tuotteet, palvelut, ilmiöt ja ympäristöt kuvallisen tuottamisen lähtökohtana, median käsitteistö, kuvatyypit ja kuvastot, mediaesitysten tulkinnan keinot, median ajankohtaiset ilmiöt ja kysymykset
KU4 Taiteen monet maailmat
Taiteen maailmat identiteettien rakentajina, kulttuurisen moninaisuuden ilmentäjinä ja kulttuuriperinnön uudistajina, eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotettu kuvataide, kuvataiteen käsitteistö, kuvatyypit ja kuvastot, kuvalliset, sanalliset ja muut taiteen tulkinnan keinot, taiteen ajankohtaiset ilmiöt ja kysymykset
Lukiokohtaiset
KU5 Nykytaiteen työpaja
Nykytaide ja kulttuurien välinen vuorovaikutus, visuaaliset alakulttuurit, taiteiden väliset projektit koulussa tai koulun ulkopuolella, oman produktion toteuttaminen, visuaaliset ammatit yhteiskunnassa ja taidealan organisaatioita
LD2 Kuvataiteen lukiodiplomi
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan kuvataiteessa. Kuvataiteen lukiodiplomin tavoitteena on, että opiskelija osoittaa kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin laaja-alaista osaamistaan tuottamalla, tulkitsemalla ja arvottamalla monipuolisesti erilaisia kuvia.

Musiikki
Pakolliset
MU1  
Syventävät
MU2 Moniääninen Suomi
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja vahvistaa omaa kulttuurista identiteettiään. Opiskelija tutkii erilaisia Suomessa esiintyviä musiikkikulttuureja ja niiden sisäisiä osakulttuureja sekä oppii ymmärtämään niiden taustatekijöitä, kehitystä ja olennaisia piirteitä.
MU3 Ovet auki musiikille
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan itselleen uusia musiikinlajeja, musiikkityylejä ja -kulttuureja sekä ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta. Hän tarkastelee eri musiikkikulttuurien käytäntöjen samankaltaisuutta tai erilaisuutta ja oppii ymmärtämään, miten jokainen kulttuuri määrittelee itse oman käsityksensä musiikista.
MU4 Musiikki viestii ja vaikuttaa
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa, monimediaisissa tieto- ja viestintäympäristöissä sekä yhteiskunnassa. Opiskelija tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen ja perehtyy tarkemmin musiikin käyttötapoihin esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä tai verkkoympäristöissä muutaman rajatun näytteen avulla.
Lukiokohtaiset
MU5 Projektikurssi
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmässä tai itsenäisesti musiikillisen kokonaisuuden, jossa hän käyttää aiemmin hankkimiaan tietoja ja taitoja. Kyseessä voi olla esimerkiksi pienimuotoinen konsertti, ohjelmaa koulun juhliin, äänite tai taiteidenvälinen projekti.
MU6 Kuuntelukurssi
Kurssin tunneista huomattava osa toteutetaan Oulaisten Musiikkiviikkojen yhteydessä, opiskelijat harjoittelevat konserttien käytännön toteuttamiseen liittyviä tehtäviä, opiskelijat haastattelevat Oulaisten Musiikkiviikoilla vierailevia taiteilijoita, kurssi voi tehdä myös kulttuurimatkan Ouluun tai Helsinkiin
MU7 Vapaa säestys
Kurssilla opetellaan säestämään lauluja pianolla sointumerkeistä. Opiskelijat jaetaan sopiviin työpareihin, joille jaetaan kurssimateriaali lähtötasonsa ja kiinnostuksensa mukaan. Pianonsoittotaitoa ja rytmikorvaa tarvitaan hiukan, nuotista ei tarvitse osata soittaa.
MU8 Musiikkiteknologia
Kurssilla opiskelijat pääsevät tekemään omia studioäänityksiä Pro Tools -äänitysohelmalla sekä livetaltiointeja kannettavalla tallentimella (Zoom H2). Äänitteet editoidaan ja miksataan itse. Kurssilla valmistetaan omia kappaleita Music Maker sekvenseriohjelmalla, jolla voi tehdä mm. aikatäsmätyn ääniraidan omiin videoihin. Kurssilla perehdytään toiminnallisesti äänentoistotekniikkaan, erilaisiin mikrofoneihin, liittimiin, piuhoihin ja niiden asianmukaiseen käyttöön.
MU9 Kuorokurssi
Äänenmuodostusharjoituksia (hengitys-, resonanssi-, artikulointi- ja tukiharjoituksia), säveltapailua, konserttikokonaisuuksien harjoittelua (kirkko-ohjelma, jouluohjelma, maallisen taidemusiikin ohjelma, kansanmusiikkiohjelma, viihdeohjelma), erilaisia esiintymisiä ja konsertteja
MU10 Abikurssi
Sisällöt muotoutuvat tavoiteasettelun jälkeen ja voivat painottua musisointiin, projekteihin tai kuunteluun. Kurssi voi tehdä myös kulttuurimatkoja tai osallistua konsertteihin kotipaikkakunnalla.
LD6 Musiikin lukiodiplomi
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa lukioaikanaan näytön musiikillisesta erityisosaamisestaan ja erityisestä harrastuneisuudestaan musiikissa. Opiskelija osoittaa musiikillista osaamistaan ja harrastuneisuuttaan valmistamalla musiikin taidollista ja tiedollista hallintaa osoittavan projektin tai kokoamalla näytesalkun lukioaikaisista musiikkiopinnoistaan ja toiminnastaan. Musiikin lukiodiplomin voi toteuttaa joko yksin tai ryhmän jäsenenä.

Liikunta
Pakolliset
LI1-2  
Syventävät
LI3 Terveyttä liikkuen
Kurssilla syvennetään erityisesti fyysiseen toimintakykyyn liittyviä taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan edistäminen sekä fyysisten ominaisuuksien seuraaminen ja kehittäminen. Opettaja ohjaa liikuntaohjelman suunnittelua ja toteutusta.
LI4 Yhdessä liikkuen
Kurssilla syvennetään erityisesti sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Työtavoissa painottuu opiskelijaryhmän aktiivinen osallisuus, toiminnallisuus ja yhteistoiminta.
LI5 Hyvinvointia liikkuen
Kurssilla syvennetään erityisesti psyykkisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta.
Lukiokohtaiset
LI6 Harrasteliikuntaa
Oman harjoitusohjelman laatiminen/toteutus/seuranta, pienryhmissä ja osin itsenäisesti suoritettavat liikuntaosiot, muualla kurssin ulkopuolella tehtyjen liikuntasuoritusten mahdollinen hyväksiluku
LI7 Palloilu
Kurssin tavoitteena on hyödyntää opittuja palloilutaitoja fyysisen kunnon ylläpitämisessä ja kehittämisessä.
LI8 Salibandy
Kurssin tavoitteena on tutustua lähemmin salibandyyn
harrastusmuotona.
LI9 Wanhat tanssit
LI10 Kuntosalikurssi
Kuntosalilaitteiston käyttö, kuntosaliharjoitteet, erilaiset kuntopiiriharjoittelun muodot, fyysisen kunnon osa-alueiden kehittäminen kuntosalilaitteita hyödyntäen (kestävyys-, voima-, nopeus- ja notkeusharjoitteet), aerobic, voimistelu
LD4 Liikunnan lukiodiplomi
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan liikunnassa. Liikunnan lukiodiplomin tavoitteena on, että opiskelija pohtii monipuolisesti liikunnan merkitystä elämässään samalla kehittäen fyysistä toimintakykyään, liikunnallista erityisosaamistaan, harrastuneisuuttaan ja yhteistyökykyjään.
LD7 Tanssin lukiodiplomi
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan tanssissa. Tanssin lukiodiplomin suorittamisen tavoitteena on tukea ja kuvata opiskelijan pitkäaikaista tanssin opiskelua lukion aikana.