Matematiikka

 

Pitkä matematiikka
Pakolliset
MAY1  
MAA2-10  
Syventävät
MAA11 Lukuteoria ja todistaminen
Opiskelija perehtyy logiikan alkeisiin ja tutustuu todistusperiaatteisiin sekä harjoittelee todistamista, hallitsee lukuteorian peruskäsitteet ja perehtyy alkulukujen ominaisuuksiin, osaa tutkia kokonaislukujen jaollisuutta jakoyhtälön ja kokonaislukujen kongruenssin avulla, syventää ymmärrystään lukujonoista ja niiden summista ja osaa käyttää teknisiä apuvälineitä lukujen ominaisuuksien tutkimisessa
MAA12 Algoritmit matematiikassa
Opiskelija syventää algoritmista ajatteluaan, osaa tutkia ja selittää, kuinka algoritmit toimivat, ymmärtää iteroinnin käsitteen ja oppii ratkaisemaan epälineaarisia yhtälöitä numeerisesti, osaa tutkia polynomien jaollisuutta ja osaa määrittää polynomin tekijät, osaa määrittää numeerisesti muutosnopeutta ja pinta-alaa ja osaa käyttää teknisiä apuvälineitä algoritmien tutkimisessa ja laskutoimituksissa
MAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi
Opiskelija syventää differentiaali- ja integraalilaskennan teoreettisten perusteiden tuntemustaan, osaa tutkia aidosti monotonisten funktioiden käänteisfunktioita, täydentää integraalilaskennan taitojaan ja soveltaa niitä muun muassa jatkuvien todennäköisyysjakaumien tutkimiseen, osaa tutkia lukujonon raja-arvoa, sarjoja ja niiden summia ja osaa käyttää teknisiä apuvälineitä funktion ominaisuuksien tutkimisessa ja derivaatan laskemisessa annetun muuttujan suhteen sekä epäoleellisten integraalien, lukujonon raja-arvon ja sarjan summan laskemisessa sovellustehtävissä
Lukiokohtaiset
MAA14 Abikurssi

Lyhyt matematiikka
Pakolliset
MAY1  
MAB2-6  
Syventävät
MAB7 Matemaattinen analyysi
Opiskelija tutkii funktion muutosnopeutta graafisin ja numeerisin menetelmin, ymmärtää derivaatan käsitteen muutosnopeuden mittana, osaa tutkia polynomifunktion kulkua derivaatan avulla, osaa määrittää sovellusten yhteydessä polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon ja osaa käyttää teknisiä apuvälineitä funktion kulun tutkimisessa ja funktion derivaatan sekä suljetun välin ääriarvojen määrittämisessä sovellustehtävissä
MAB8 Tilastot ja todennäköisyys II
Opiskelija vahvistaa ja monipuolistaa tilastojen käsittelytaitojaan, osaa määrittää tilastollisia tunnuslukuja ja todennäköisyyksiä jatkuvien jakaumien avulla hyödyntäen teknisiä apuvälineitä ja osaa käyttää teknisiä apuvälineitä digitaalisessa muodossa olevan datan hakemisessa, käsittelyssä ja tutkimisessa, todennäköisyysjakauman odotusarvon ja keskihajonnan määrittämisessä, todennäköisyyksien laskemisessa annetun jakauman ja parametrien avulla sekä luottamusvälin laskemisessa
Lukiokohtaiset
MAB9 Abikurssi