Opintojen suunnittelu ja ohjaus

Opiskeltavia kursseja

Lukiossa valitset omaan opiskeluohjelmaasi sinulle sopivia kursseja. On tärkeää suhteuttaa kurssivalintasi jatkohaaveisiisi.

Tukikursseilla kerrataan keskeisiä asioita ja ohjataan kohti lukio-opintoja.

Pakolliset kurssit ovat yhteisiä, kaikille pakollisia kursseja. Sekä niiden että syventävien kurssien sisältöjen pohjalta laaditaan yo-kokeiden tehtävät, joten kannattaa valita mahdollisimman paljon syventäviä kursseja niistä aineista, jotka olet suunnitellut kirjoittavasi. Lukio tarjoaa myös soveltavia kursseja. Opintojen loppuvaiheilla olevat kertauskurssit valmentavat ylioppilaskirjoituksiin.

Lukion voi suorittaa 2-4 vuodessa. Opinto-ohjelma suunnitellaan opintojen alussa, ja siinä huomioidaan myös yo-kirjoitusten ajoitus. Ylioppilastutkinnon suorittaminen on mahdollista hajauttaa useammalle tutkintokerralle.

Opinto-ohjauksen sisältö ja tavoitteet

Lukioaikana opiskelijoille järjestetään opinto-ohjaustunteja sekä heillä on myös mahdollisuus hakeutua henkilökohtaiseen ohjaukseen. Opiskelijat tekevät vierailuja eri oppilaitoksiin, ja eri oppilaitosten edustajat käyvät myöskin vierailulla lukiolla.

Opinto-ohjauksen aikataulu:

1. opiskeluvuotena opiskelija perehdytetään lukio-opiskeluun.
2. opiskeluvuotena ohjaus painottuu jatko-opintoihin ja uranvalintaan.
3. opiskeluvuotena keskitytään ylioppilaskirjoituksiin ja jatko-opintoihin hakeutumiseen.

Opinto-ohjauksen tavoitteena on auttaa opiskelijaa lukio-opiskelussa, opinto-ohjelman laatimisessa, yo-kirjoituksiin valmistautumisessa sekä jatkokoulutuksen ja uranvalinnan suunnitelussa.

Opiskelijat laativat Wilmassa lomakkeelle opintosuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opintosuunnitelman. Niiden teossa auttavat opinto-ohjaaja, ryhmänohjaaja ja aineenopettajat. He auttavat muutenkin opiskelijoiden opintojen ohjaamisessa.

Opinto-ohjaaja toimii yhteistyössä rehtorin, muiden opettajien ja erityisesti ryhmänohjaajan kanssa. Ohjaustoiminta sisältää opinto-ohjauksen tunnit, henkilökohtaisen ohjauksen ja pienryhmäohjauksen sekä vierailut messuille, oppilaitoksiin ja yrityksiin. Ohjaukseen sisältyy myös monenlaista yhteistyötä oppilaitosten ja elinkeinoelämän ja muiden yhteistyötahojen kanssa.
Ryhmänohjaaja ohjaa, seuraa ja valvoo jokaisen ryhmäänsä kuuluvan opiskelijan opiskelun sujumista ja edistymistä. Ryhmänohjaaja on ensisijainen yhdysside opiskelijan huoltajan ja koulun välillä. Ryhmänohjaaja kutsuu tarvittaessa koolle moniammatillisen asiantuntijaryhmän (rehtori, OPO, terveydenhoitaja, kuraattori, huoltajat ja opiskelija itse) ratkomaan opintoja häiritseviä tekijöitä. Aineenopettajat keskittyvät ko. aineen opiskelun ohjaukseen ja seurantaan. Aineenopettaja ilmoittaa mahdollisista opiskeluongelmista (poissaolo, opintomenestys, etenemiseste) opiskelijan ryhmänohjaajalle ja opinto-ohjaajalle.
Tutorit perehdyttävät alkavat opiskelijat lukuvuoden alussa koulun tiloihin ja toimintatapoihin. Tutorit myös järjestävät ryhmäytymistä ja yhteishenkeä tukevia tapahtumia pitkin vuotta.

Opinto-ohjelman laatiminen

Valinnat kannattaa kohdistaa niihin aineisiin, joita aikoo kirjoittaa yo-kokeessa ja jotka jatko-opintojen kannalta ovat tarpeellisia. Oma kiinnostus ja aikaisempi taito tietysti merkitsevät myös paljon. Valinnoista muodostuu opintosuunnitelma, sen myötä yo-kirjoitussuunnitelma ja jatko-opintosuunnitelma. Suunnitelmat elävät lukioaikana ja niitä ylläpidetään koulun hallintojärjestelmässä. Lukuvuotta koskeva suunnitelma ja yo-suunnitelma näkyvät jaksotodistuksessa.

Oma opinto-ohjelma laaditaan lukiomme tuntijaon perusteella. Kurssivalinnat tehdään Wilmassa, jossa näkyvät myös koko vuoden lukujärjestykset. Toisinaan jotkut ryhmät kasvavat liian suuriksi, ja koulu joutuu ohjaamaan opiskelijoita muuhun kuin heidän alun perin valitsemaansa ryhmään.

Lukiolaisen on viisasta tehdä alustava suunnitelma koko lukioajaksi, melko tarkka lukuvuodeksi ja tarkka suunnitelma alkavan jakson ajaksi. Sitovat valinnat alkavalle jaksolle on tehtävä koulun ilmoittamana aikana. Opiskelijan tulee pitää mielessä valintoja tehdessään, että ne sopivat hänen tulevaisuudensuunnitelmiinsa. Näin opiskelija valmistautuu riittävän tehokkaasti omiin ylioppilaskirjoituksiinsa.

Matematiikassa on kaksi tasoa, joista voit valita itsellesi sopivan. Epäilevän kannattaa aloittaa pitkällä matematiikalla ja vaihtaa sitten, jos ei menesty. Tason valinta on tehtävä ensimmäisenä lukuvuonna, koska sen jälkeen sen vaihto voi tuottaa ongelmia. Matematiikan oppimäärää vaihdettaessa pitkästä lyhyeen kursseja luetaan hyväksi seuraavasti: MAA2 → MAB2, MAA3 → MAB3, MAA6 → MAB7 ja MAA8 → MAB4 ja MAA10 → MAB5. Muut pitkän oppimäärän mukaiset opinnot voivat olla lyhyen oppimäärän paikallisia syventäviä tai paikallisia soveltavia kursseja opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla. Jos opiskelija pyytää, hänelle tulee järjestää mahdollisuus lisänäyttöihin osaamistason toteamiseksi. Siirryttäessä lyhyemmästä pitempään oppimäärään voidaan opiskelijalta edellyttää lisänäyttöjä, ja tässä yhteydessä myös arvosana harkitaan uudelleen. Mahdollista on lukea myös toisen oppimäärän kursseja. Tällöin kyseiset kurssit voidaan lukea hyväksi opiskelijan varsinaisen oppimäärän paikallisiksi syventäviksi tai soveltaviksi kursseiksi opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla.

Käytännön ohjeita valintojen oikea-aikaiseen suorittamiseen

Valinnan ajankohta

Valinta

Merkitys

Vuosi

Jakso

1

1, 2

Tukikurssit

Tukevat lukio-opintojen sujumista

1

2

Pitkä- / lyhyt matematiikka

 

Pitkässä matematiikassa on kursseja koko lukion opiskeluajaksi. Pitkän matematiikan kurssit ovat muunnettavissa lyhyen kursseiksi.

 

1

2

Saksa / ranska

Toinen näistä on hyvä aloittaa tässä vaiheessa. Myöhemmin ei ehdi suorittamaan riittävää määrää kirjoituksiin. Kurssit lasketaan suoritetuiksi, vaikka aineen opiskelun keskeyttäisi myöhemmin.

1

4

Liikunta / musiikki / kuvataide

Näiden aineiden opiskelun laajuus on hyvä tietää tässä vaiheessa.

1

5

Kemia

Syventävien kurssien opiskelu alkaa.

1

6

Fysiikka/ psykologia

Aineet, jotka aikoo kirjoittaa ennen 3. vuoden kevättä

Vain toisesta voi oppitunneilla suorittaa yo-kirjoituksiin tarvittavan määrän kursseja.

Hyvään tulokseen pääsemiseksi kirjoitettavaa ainetta on opiskeltava laajasti.