Lastensuojelu

Lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelun tarkoituksena on turvata nämä oikeudet vaikuttamalla yleisiin kasvuoloihin, tukemalla vanhempia lasten kasvatuksessa sekä tekemällä perhe- ja lapsikohtaista työtä.

Lastensuojelutoimenpitein autetaan lasta ja perhettä, jos lapsen elämäntilanteessa on terveyttä ja kehitystä sekä hyvinvointia vaarantavia tekijöitä. Hyvinvointia vaarantavia tekijöitä voivat olla esim. vanhempien väsyminen, päihteiden käyttö, mielenterveydelliset ongelmat, väkivalta, lapsen hoidon laiminlyönti tai voimakkaat ristiriidat perheessä. Joskus lapsi tai nuori voi itse vaarantaa omaa kehitystään esim. käyttämällä päihteitä, laiminlyömällä koulunkäyntiä tai tekemällä rikoksia.

Sosiaalityöntekijä tekee lastensuojelutyötä selvittämällä lastensuojelun tarvetta yhdessä lapsen, nuoren ja perheen kanssa sekä järjestää tarvittavaa tukea ja apua.. Ammatillinen lastensuojelutyö on luottamuksellista ja työntekijöillä on salassapitovelvollisuus.

Lastensuojeluasia tulee vireille hakemuksesta tai kun sosiaalityöntekijä tai muu lastensuojelun työntekijä on vastaanottanut lastensuojeluilmoituksen taikka saanut muutoin tietää mahdollisesta lastensuojelun tarpeesta olevasta lapsesta. 

Lastensuojeluasian vireilletulon jälkeen lastensuojelun sosiaalityöntekijä arvioi välittömästi lapsen mahdollisen kiireellisen lastensuojelun tarpeen. Lisäksi työntekijän on ratkaistava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä ilmoituksen tai vastaavan yhteydenoton vastaanottamisesta, onko ilmoituksen johdosta ryhdyttävä lastensuojelutarpeen selvityksen tekemiseen. 

Lastensuojelutarpeen selvityksessä selvitetään lapsen tilanne tarkemmin tapaamalla vanhempia, lasta ja muita yhteistyötahoja. Lastensuojelutarpeen selvityksen on valmistuttava kolmen kuukauden kuluessa. 

Sosiaalityöntekijällä on velvollisuus tutkia jokainen lastensuojelua koskeva ilmoitus, mutta varsinaisiin lastensuojelutoimenpiteisiin ei koskaan ryhdytä ilman perhetilanteen selvittelyä. Lastensuojelun tarkoituksena on auttaa lasta, nuorta ja hänen perhettään kohti parempaa elämänhallintaa.

Avohuollon tukitoimet

Sosiaalityöntekijällä on mahdollisuus tukea perheitä ongelmatilanteissa avohuollon tukitoimenpiteiden avulla. Sosiaalityöntekijän tarjoaman tuen lisäksi tukitoimenpiteisiin voivat kuulua muun muassa:

  • asumiseen liittyvien ongelmien ratkaisu 
  • tuki lapsen ja perheen ongelmatilanteen selvittämiseen 
  • taloudellinen tuki 
  • tukihenkilö 
  • tukiperheen järjestäminen 
  • terapiapalvelut 
  • lapsen harrastustoimen tukeminen 
  • lapsen tai perheen lyhytaikainen sijoitus kodin ulkopuolelle 
  • loma- ja virkistystoiminta 
  • muu tuki, jota lapsen, nuoren tai perheen tarpeet tai elämäntilanne vaatii 


Avohuollon tukitoimenpiteet ovat ensisijaisia ja usein riittäviä. Silloin kun avohuollon tukitoimenpiteet eivät ole tarkoituksenmukaisia tai riittäviä ja lapsen etu vaatii sijaishuollon järjestämistä on sosiaalilautakunnan otettava lapsi huostaan ja järjestettävä hänelle sijaishuolto. 

Huoli herää - Lastensuojeluilmoitus 

Sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen, rikosseuraamuslaitoksen, palo- ja pelastustoimen, sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelujen tuottajan, opetuksen tai koulutuksen järjestäjän, seurakunnan ja muun uskonnollisen yhdyskunnan, turvapaikan hakijoiden vastaanottotoimintaa harjoittavan yksikön, hätäkeskustoimintaa harjoittavan yksikön, koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön; taikka muun sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelujen tuottajan palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt tai vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajina toimivat henkilöt sekä kaikki terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia viipymättä ilmoittamaan salassapitosäännösten estämättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he tehtävässään ovat saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä. (Lastensuojelulaki 25§)

Myös muilla, kuten vanhemmilla, naapureilla, lapsella itsellään, sukulaisilla, ystävillä, jotka huomaavat lapsen tai nuoren olevan avun tarpeessa, on oikeus ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijöihin. Yhteydenotto voi tapahtua myös nimettömänä.

Oulaisissa ilmoituksen voi tehdä sosiaalitoimiston sosiaalityöntekijöille virka-aikana, puh. 044 4793282.
Muuna aikana hätäkeskuksen kautta sosiaalipäivystykseen, puh. 112.

Lisätietoja:
sosiaalityöntekijä (lastensuojelun sijaishuolto ja jälkihuolto)
Minna Mäyrä
p. 044 4793 227
puhelinaika klo 12.00-13.00

sosiaalityöntekijä (lastensuojelun avohuolto)
Satu Laakso
p. 044 4793 229
puhelinaika klo 12.00-13.00

sosiaaliohjaaja (lastensuojelu)
Mervi Laurila
p. 044 4793 291
 

Thl - Lastensuojeluilmoitus

Oulainen on mukana Pohjoinen lastensuojelu-hankkeessa.

Hankkeen nettisivut: 

https://ekollega.fi/ls-hanke

Yhteyshenkilö:

Anu Niemi-Weckström

kehittämiskoordinaattori

Pohjoinen lastensuojelu 20-22

Lastensuojelun monialainen kehittäminen

Pohjois-Suomessa -hanke

anu.niemi-weckstrom@kalliopp.fi

p.040 6355464