Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua. Sen tavoitteena on tukea perhettä arjessa selviytymisessä. Kotipalvelu toteutetaan aina yhteistyössä perheen kanssa.

Kotipalvelulla tarkoitetaan

 • asumiseen
 • hoitoon ja huolenpitoon
 • toimintakyvyn ylläpitoon
 • lasten hoitoon ja kasvatukseen
 • asiointiin
 • muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojensuorittamista tai niissä avustamista

Sosiaalihuoltolain 19 §:n mukaan lapsiperheellä on oikeus saada perheen huolenpidon turvaamiseksi kotipalvelua, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole mahdollista eräiden syiden vuoksi. Näitä syitä ovat:

 • sairaus
 • synnytys
 • vamma
 • muu vastaavanlainen toimintakykyä alentava syy
 • erityinen perhe- tai elämäntilanne

Erityisellä perhetilanteella tarkoitetaan esimerkiksi perheenjäsenen kuolemaa, vanhempien eroa tai tilannetta, jossa toinen vanhemmista on vankilassa. Erityinen perhetilanne voi olla myös perheessä, jossa on kaksoset tai omainen hoidettavana.

Kotipalvelu on tavoitteellista, suunnitelmallista ja määräaikaista yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää vanhemmuuden ja arjessa selviytymisen tukemista. Keskeisenä tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen. Tämä tapahtuu opastamalla perhettä lasten ja kodinhoidossa sekä vahvistamalla arjen taitoja. Kotipalvelu on asiakasperheelle maksullista palvelua (4,5€/h).

Lapsiperheiden kotipalvelusta terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen sivuilla.

Palveluohjaus
Sosiaaliohjaaja Johanna Somero
p. 044 4793 263

Lapsiperheiden kotipalvelun -lomake tästä